Търгове

назад

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Ивайло, община Пазарджик

213

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 51/25.02.2021 г.,  взето с Протокол № 2

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Априлци и с. Ивайло, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 15.04.2021 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, имат пациентска листа за броя на обслужваното население в съответното населено място, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 12.03.2021 г. до 14.04.2021 г. на място след заявка в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 13.20 лв. /тринадесет лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 97.20 лв. /деветдесет и седем лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 93.60 лв. /деветдесет и три лева и шестдесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 14.04.2021 г. по IBAN сметка BG 46 SOMB 9130 33 14474300 при Общинска банка АД ФЦ Пазарджик, BIC SOMBBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 13.04.2021 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 14.04.2021 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 15.04.2021 г. ОТ 11.00 Ч.

1. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ 42,20 кв. м. /четиридесет и две цяло и двадесет стотни квадратни метра/, находящи се на първия етаж в масивна сграда на два етажа с мазе, построена в УПИ І /първи/ - кметство, здравна служба и хлебопекарница, в кв. 4 /четири/ по плана на с. Априлци, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/19.06.2000 г., вписан в дв.вх.рег. под № 6293/21.10.2005 г., том ІV, акт № 249 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик, при съседи на помещенията: север – вход на кметството, изток – коридор, юг – зелена площ, запад – площад, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 11,00 лв. /единадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, детска консултация, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от стерилизационна и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 44,60 кв. м. /четиридесет и четири цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І /първи/ - битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещенията: север – зелена площ, улица с о.т. 23-24, изток – стълбищна клетка, юг – обща чакалня, запад – улица с о.т. 23-91, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 81,00 лв. /осемдесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, представляващи лекарски кабинет, манипулационна, 1/3 ид. ч. от чакалня, 1/3 ид. ч. от стерилизационна и 1/3 ид. ч. от санитарен възел с обща площ 43,30 кв. м. /четиридесет и три цяло и тридесет стотни квадратни метра/, находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І /първи/ - битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 /двадесет и четири/ по плана на с. Ивайло, община Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., при съседи на помещенията: север – зелена площ, улица с о.т. 23-24, изток – стоматологичен кабинет, женска консултация, юг – двор, улица с о.т. 91-92-213, запад – стая за почивка, с предназначение – лекарски кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 78,00 лв. /седемдесет и осем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.