Търгове

назад

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Мокрище, община Пазарджик

691

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за общинската собственост и Решение 148/23.06.2022 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Мокрище, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardzhik.bg.

Търгът ще се проведе на 30.11.2022 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и  нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 28.10.2022 г. до 28.11.2022 г. на място след заявка в кметство Мокрище, община Пазарджик.

        Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 29.11.2022 год. по IBAN сметка BG81UBBS 80023300455810  при ОББ АД, BIC код UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 28.11.2022 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 29.11.2022 г.

 

За справки: стая 603, 605, 608, тел. (034) 402-286; 402-357; 402-296.                   

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 30.11.2022 г. от 11.30 часа

          1. Поземлен имот с идентификатор 48876.501.48 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ОСМА» с площ 1000 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38а, парцел: ІІ, съседи: 48876.501.619, 48876.501.71, 48876.101.103, 48876.501.613, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6294/18.05.2022 г., с начална тръжна цена 14 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 493.50 лева).

          2. Поземлен имот с идентификатор 48876.501.71 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, седем, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 11.02.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, ул. «ОСМА» с площ 1028 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38а, парцел: ІІІ, съседи: 48876.501.619, 48876.501.316, 48876.101.103, 48876.501.48, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 6295/18.05.2022 г., с начална тръжна цена 14 392 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 619.30 лева).

          3. Поземлен имот с идентификатор 48876.501.316 (четири, осем, осем, седем, шест, точка, пет, нула, едно, точка, три, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със заповед РД-18-197/19.05.2020 год. на Изпълнителен директор на АГКК-София, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.05.2021 г., адрес на поземления имот: с. Мокрище, п.к. 4408, ул. «ОСМА» с площ 989 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 m.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал: 38а, парцел: ІV, съседи: 48876.501.619, 48876.501.614, 48876.101.103, 48876.501.71, сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, актуван с акт за частна общинска собственост № 5997/27.04.2021 г., с начална тръжна цена 13 846 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 444,10 лева).