Търгове

назад

НОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ДЕПОЗИТНА ВНОСКА ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГОВЕ.

982

Поради смяна на обслужващата банка на Община Пазарджик, определеният в тръжните условия размер на депозитната вноска за участие в търга, следва да внесете по IBAN сметка BG 81 UBBS 8002 33 00455810 BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Всички останали изисквания и срокове, определени в тръжните условия, остават непроменени.