Такси

назад

ДАНЪЧЕН   КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2024г.

Вид на задължението С 5% отстъпка І вноска ІІ вноска ІІІ вноска ІV вноска
1. ДНИ и ТБО до 30.04 до 01.07 до 31.10 - -
2. Д върху ПС до 30.04 до 01.07 до 31.10 - -
3. Патентен данък до 31.01 до 31.01 до 30.04 до 31.07 до 31.10

Размери на Такса "Битови отпадъци" за 2024 г.

№ ПО РЕД

ДЗЛ

ОСНОВА

РАЗМЕР (‰)    гр.пазарджик

РАЗМЕР (‰)    останали населени места

1.1.

За граждани

 

 

 

1.1.1.

За жилищни имоти

По данъчна оценка на имотите

6.0

12.0

1.1.2.

За нежилищни имоти

По данъчна оценка на имотите

6.0

12.0

1.2.

За юридически лица

 

 

 

1.2.1.

За жилищни имоти

По данъчна оценка на имотите

6.0

12.0

1.2.2.

За нежилищни имоти

По-високата между данъчна оценка на имотите и отчетна стойност 

19.5

19.5

За повече информация:

Р Е Ш Е Н И Е № 248 от 25 ноември 2021 година, взето с Протокол №12
 

Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства, ДНИ, ТБО и Патентен данък

Име на банката/ клон ОББ АД
Адрес на банката гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ти август" № 2 
IBAN BG 63 UBBS 8002 84 63757210  
BIC UBBSBGSF
Код 441400 Патентен данък
вид плащане 442100 Данък върху недвижимите имоти
  442200 Данък върху наследствата
  442300 Данък върху превозните средства
  442400 Такса битови отпадъци
  442500 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
  442800 Туристически данък
  448007 Такса за административни услуги
  443400 Други данъци
  448013 Такса куче
  446500 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети