СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТ 2019 – 2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

назад

СТРАТЕГИЯ ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  ЗА СРОКА НА МАНДАТ

2019 – 2023 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК

 

 

Приета с Решение № 14 взето с Протокол № 3 от 30.12.2019г.  Общински съвет – Пазарджик

 

 

        

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ

 

Общината е основна административно - териториална единица в Република България, в която се осъществява местното самоуправление. Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3.  образованието;

4.  здравеопазването;

5.  културата;

6.  благоустрояването и комуналните дейности;

7.  социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

От друга страна Общината е самостоятелно юридическо лице и има право на собственост.

Това право е заложено още в основния закон на страната. Конституцията на Република България от 1991г. отново след дългогодишен период прокламира това право и разделя общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост, като постановява режимът на общинската собственост да бъде уреден в самостоятелен закон.

Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, се определят с Наредбата на общинския съвет при спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони в тази област.

Основен принцип, прокламиран в Закона за общинската собственост е, че имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

 

 

 

 

 СТРУКТУРА

 

Структурата на стратегията следва общоприетият модел за изготвяне на стратегически документ, включващ преглед и анализ на състоянието, определяне на визия, цели и приоритети за тяхното постигане и отразява всички законови изисквания за управлението на общинската собственост, залегнали в Закона за общинска собственост.

 

ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА

 Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост и обхваща четиригодишен планов период – 2019/2023г.;

 • по своята същност, Стратегията е отворен управленски документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си;
 • стратегията е основа за приемане от Общински съвет Пазарджик на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесии и на годишни програми за управление и разпореждане с общинска собственост, по една за всяка финансова година – 2020, 2021, 2022, 2023г.

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

 

Предмет на Стратегията са застроените, незастроени имоти – публична и частна общинска собственост и определянето на цели и приоритети, осигуряващи подобряване на процеса на вземане на решения, публичност на дейността и създаване условия за повишаване на ефективността на управлението на общинската собственост в интерес на гражданите на общината. Ефективното управление на общинската собственост създава възможности за идентифициране на състоянието на различните видове собственост, техния капацитет, подходите за по- добро оползотворяване на собствеността, приоритетните нужди от инвестиции, както и за определянето на собствеността, която е в излишък по отношение на установените нужди. Разработването на настоящата Стратегия е продиктувано от необходимостта за прецизиране дейността на общинския съвет и администрацията на община Пазарджик по управлението и разпореждането с имотите и вещите – общинска собственост. Ясно очертана и приоритетно изведена е водещата постановка, че повишаването на качеството и ефективността на местното самоуправление е в неразривна връзка с функционирането и етапното развитие на общинската собственост. Общинската собственост като ключов елемент на местното самоуправление по същество се свързва с политиката на общината за целенасочено и устойчиво стратегическо развитие, за формиране на по - добър жизнен стандарт, за поддържане и изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура. Свободата на избор относно принципи и механизми на управление и разпореждане с общинска собственост и гъвкавостта при тяхното прилагане са застъпени в местното законодателство, под формата на подзаконови нормативни актове на общински съвет Пазарджик. В този смисъл  Законът за общинска собственост, като основен закон регламентиращ управлението и разпореждането с общинска собственост, поставя като изискване, в своите наредби общинските съвети да приемат стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията следва да определя политиката за развитие на общинската собственост, отчитайки местните особености и нужди.

  Законът за общинската собственост въвежда основните принципи на управление на общинската собственост. Тя се стопанисва и управлява в интерес на населението на общината и с грижата на добър стопанин. Други закони в различна степен свързани с  режима на имотите общинска собственост са:

 • Конституция на Република България;
 • Закон за собствеността;
 • Закон за държавната собственост;
 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 • Закон за собствеността и ползване на земеделските земи;
 • Закон за горите;
 • Закон за пътищата;
 • Закон за водите;
 • Закон за физическото възпитание и спорта;
 • Закон за лечебните заведения;
 • Закон за културното наследство;
 • Закон за устройство на територията;
 • Закон за кадастъра и имотния регистър;
 • Търговския закон;
 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел;
 • Закон за концесиите;
 • Закон за задълженията и договорите;
 • Закон за общинските бюджети;
 • Закон за местните данъци и такси;
 • Закон за народните читалища;
 • Закон за възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по ЗТСУ,  Закона за собствеността и др;
 • Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права върху обекти общинска собственост.

   

СТРАТЕГИЯТА ВКЛЮЧВА:

 

 • Основните цели, приоритети и базови принципи за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;
 • Основните характеристики на отделните видове имоти;
 • Визия за развитието и управлението на общинската собственост;
 • Мерки за осъществяване на приоритетите.

 

II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

  

1. Цели

Основните цели на Община Пазарджик при управлението на собствеността в рамките на общото развитие на местното самоуправление могат да се изведат в следното: 

 • осигуряване на ефективно управление на общинската собственост и повишаване на приходите от нейното използване;
 • поддържане и подобряване на обема и състоянието на общинската собственост в съответствие с функциите и отговорностите на общината;
 • обвързване на обема, състоянието и възможностите за придобиване на общинска собственост с настоящите и бъдещи нужди на общината за устойчиво развитие и предоставяне на публични услуги;
 • съществено намаляване на разходите за поддръжка на общинската собственост;
 • формиране на рационална подзаконова рамка (наредби, програми и др.) и на система от действени принципи и механизми за ефективно и равностойно изпълнение на дейностите по придобиване, стопанисване и разпореждане със собствеността с оглед на по-нататъшното укрепване на местното самоуправление;
 • усъвършенстване на процеса на вземане на решения относно избора на форми, механизми и процедури по придобиване, стопанисване и разпореждане с общинска собственост;
 • подобряване качеството на публичните услуги и  прозрачност в дейността на местната власт и общинската администрация при реализация на политиката на управление и разпореждане на общинската собственост и при осъществяване на дейностите по придобиване, стопанисване и разпореждане с общинска собственост.

 

2. Приоритети за постигане на целите

Приоритетите са установени в съответствие с приоритетите на Общинския план за развитие. Те се базират на визията за местно развитие, на анализа на социално-икономическите фактори, както и на приоритетите на стратегическото развитие на държавата. Насоките, обозначени в приоритетите за развитие на общинската собственост обхващат проблематиката съдържаща се във визията и стратегическите цели.

Целите и приоритетите, заложени в настоящата Стратегия, са изцяло подчинени на принципите, стоящи в основата на Закона за общинската собственост и определящи базата и правилата за работа, поради което в Стратегията те са разгледани детайлно и са съществена част от нея. 

  

III. БАЗОВИ  ПРИНЦИПИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

Настоящата Стратегия обхваща съвкупност от принципи, правила, нормативна уредба, механизми и подходи, контролни и оценъчни инструменти. Всички тези компоненти са под пряко или непряко подчинение на местната власт, която функционира в името на общия интерес и осигурява на местната общност реални условия и средства за подобряване качеството на живот в общината. Стратегията се разработва като осъзната необходимост от страна на общинския съвет и общинската администрация за допълване на действащите стратегически и планови документи за социално- икономическо и устройствено развитие на общината и в изпълнение на изискването на Закона за общинската собственост. Мотивите за нейното разработване са продиктувани не само от нормативните изисквания, но и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване и на годишните програми за управление и разпореждане с имотите, за отчитане на настъпилите промени в сравнение с предишни периоди, за правилно формулиране на новите приоритети на общинското развитие, при разработването на бюджета на общината, както и при кандидатстването с проекти за участие в Структурните фондове на ЕС, свързани с ефективното и рационално управление на общинската собственост в интерес на гражданите на общината.

          

1. Принцип на функционалното съответствие

         Водещ принцип в практиката по управление и разпореждане с общинската собственост, към който се отнася една цяла поредица от принципи и изисквания е принципът на функционалното съответствие между стратегическото развитие на общината и политиката за управление на общинската собственост. По същество чрез него пряко се обвързва изпълнението на правомощията и задачите на общинската администрация от собствената и сфера на дейност и действията на местната власт по придобиването, стопанисването и разпореждането с общинска собственост. Този принцип се проявява чрез необходимостта всяко решение по управление на общинската собственост, вземано от страна на общински съвет, да се съобразява със стратегическия план на общината и да се вписва в целите на нейното развитие, както и решенията винаги да бъдат законосъобразни и да се покриват с тези за съставянето, приемането и изпълнението на общинския бюджет. Общината следва да придобива собственост само когато  е необходимо за текущото и бъдещо изпълнение на определени цели и задачи. В случай, че собствеността престане да изпълнява своята функция, то следва тя да се продава на нейната стойност.

 

2. Принцип на свободното администриране

 Свободното администриране при управлението и разпореждането с общинската собственост в Община Пазарджик непосредствено се обвързва с изискването за съизмеримост между самата общинска собственост и необходимите средства за нейното ефективно управление. Този принцип регламентира възможността на общинския съвет и общинската администрация да имат право на избор на икономически оправдани форми за управление и разпореждане с общинска собственост в зависимост от естеството, вида и характера на собствеността.

 

3. Принцип на  законосъобразност

Общинският съвет и Кметът на общината, действат в рамките на правомощията си, установени от закона и подзаконовите нормативни актове. Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.

 

4. Принцип на право на информация

Този принцип се свързва с постановката, че провеждането на активна информационна политика следва да осигури прехода от „задълженост на местната власт за публичност при управлението и разпореждането с общинска собственост към правото на информиране на всеки заинтересован за всички дейности по това управление”, изразяващо се в :

 • ефективната  информационна политика е добре застъпена в община Пазарджик, осигурява развитие на работата с медиите – съвременни комуникации, осведомяване, афиширане в местната преса, информационния бюлетин, интернет сайта и др.;
 • активната информираност следва да обхваща мащабни преустройства, кандидатстването по Европейски проекти, свързани с общинската собственост.

      

 5. Принцип на действено и ефективно управление

Съгласно този принцип следва непрекъснато да се адаптират целите, принципите и механизмите на управление и разпореждане с общинска собственост, за да може то да е в съответствие с развитието на социалните искания, равнопоставеност спрямо потребителите на общинска собственост и да отговаря на изискванията за добро икономическо управление. В практиката важно приложение намира и „принципът на съответствие между стойност и ползи от собствеността”. Когато публичната собственост с обществено предназначение преобладава над тази със стопанско или търговско се пораждат затруднения свързани със поддържането й в добро функционално състояние.  

 

IV. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ

В Община Пазарджик, структурното звено осъществяващо дейности, пряко свързани с придобиване, разпореждане и управление на общински имоти е отдел “Управление на общинска собственост“ и БМ ”СПЖФНСИ”. Развитието на вътрешно – организационната структура за мениджмънт на собствеността, по отношение на трите основни функции – придобиване, управление и разпореждане, зависи от наличието на подходяща нормативна рамка; кадровото обезпечаване и повишаването на капацитета на човешките ресурси; от създаването на работещи механизми за събирането и обработването на информация за дейностите по управление и разпореждане на общинска собственост, в достъпен и лесен за използване вид и формат.

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, имотите на общините се делят на публична и частна. Имотите – публична общинска собственост се групират в три групи:

 • имоти, предназначени да обслужват дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общински съвет;
 • имоти и вещи, определени със закон.

Публична общинска собственост са:

 • местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи;
 • сградите и постройки с административно, здравно, образователно, културно и спортно предназначение;
 • мрежите и съоръженията от техническата, транспортната, съобщителната и инженерно – защитна системи в частта, обслужваща територията на общината;
 • водни обекти и водно стопански съоръжения и системи;
 • общински гори, пасища и мери.

Частна общинска собственост са всички останали движими и недвижими вещи на Община Пазарджик, включително и плодовете и приходите от имотите и вещите с характер на публична общинска собственост.

Частна общинска собственост са:

 • общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти;
 • общински жилища и гаражи;        
 • общински земеделски земи и гори.

За общинските имоти в Община Пазарджик се съставят актове за общинска собственост (АОС) по образци, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието. За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

Въз основа на съставените АОС е създаден регистър на публичната общинска собственост и  регистър на частната общинска собственост, както и публичен електронен регистър на общинската собственост.

По данни от главните регистри на община град Пазарджик за публичната и частната общинска собственост са съставени 8 513 бр. актове, като от тях 1 463 бр. са публична, а  7 050 бр. са частна общинска собственост.

 Отписани след извършени разпоредителни действия са 2 688 бр. актове.

Разпределението по вид и предназначение на имотите общинската собственост е посочено в Таблица № 1.

                                                                                                                                                                                                                                                   Таблица № 1

№ по ред

Вид на имота

Брой

имоти

1.

Незастроени имоти

395

2.

Застроени нежилищни имоти (сгради и части от сгради)

91

 

3.

Детски градини и ясли

32

4.

Училища

40+3 общежития+1 ОДК

5.

Културни институти

10

6.

Читалища

35

7.

Спортни имоти

12

8.

Сгради на кметства

32

9.

Жилищни имоти

568

10.

Микроязовири, водоеми

46

11.

Земеделски земи

              9064

12.

Горски територии, попадащи в горскостопанския план

207

 

 

1.НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ

Към настоящият момент в Община Пазарджик разполага с 395 бр. незастроени общински имоти. Незастроените терени са предимно с жилищно предназначение.

След влизане в сила на Закона за общинската собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват административни сгради, училища, детски градини, читалища, жилища и др. 

За незастроените имоти в повечето случаи общинската администрация се е сезирала и е започнала проучване и актуване на собствеността на конкретен терен след инициатива от страна на общината, на физически или юридически лица. 

Имотите, които са в територията на града са малки, разпокъсани, често обременени със съсобственост и с комуникации. От гледна точка на възможностите за застрояване, много малка част от тях имат инвестиционен потенциал.

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

                   - големият брой имоти, отразени грешно в кадастралната карта

- неприключил процес на идентификация и актуване на общински имоти;

                   - липса на интерес към маломерни и обременени в съсобственост имоти в регулационните граници на града и населените места в общината.      

Плюсове и възможности

                     - увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и  актуване на нови имоти;

  - повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;

                   Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

                   - да се ускори процесът на идентификация на общинските терени;

                   - през 2020 г. предстои да бъде одобрен Общия устройствен план на Община Пазарджик, съгласно който ще се определи общата структура на територията, предмет на плана - жилищни територии; производствено-складови територии; територии за паркове и градини; територии за спорт и забавления; територии за обществено обслужване; територии с обекти на културно-историческо наследство; територии за курортно-туристическо и вилно строителство; територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; нарушени територии за възстановяване; територии със специално, с друго или със смесено предназначение.

С приемането на плана ще се подобрят възможностите по стопанисването, управлението и разпореждането с общинската собственост.

 

 

 

2. ЗАСТРОЕНИ  НЕЖИЛИЩНИ  ИМОТИ

Нежилищните имоти в това число: къщи, бунгала, бараки и др. са следните:

1. гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №8 – масивна сграда;

2. гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски” №16 –масивна сграда;

3. гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №26 – масивна сграда;

4. гр. Пазарджик ул. „Марица” № 20, 22, 22a – масивни сгради;

5. гр. Пазарджик ул. „Неофит Бозвели” №29 – масивни сгради;

6. гр. Пазарджик ул. „Пейо Яворов” №10 – масивна сграда;

7. Местност „Цигов чарк” - масивна сграда;

8. гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” №22 А – масивна сграда;

9. гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” – сграда в двора на училище „Св.Св. Кирил и Методий“;

10. Местност „Слънчева поляна” – Община Батак, бунгала – 11 броя с предназначение курортна дейност;

11. гр. Пазарджик, ул. „Д-р Лонг“ №12 – масивна сграда;

12. гр. Пазарджик, Остров Свобода – масивна сграда;

13. гр. Пазарджик, ул. „Градски пазар“ – 10 броя сгради;

14. гр. Пазарджик,ул. „Осми март“ №1 – масивна сграда (трафопост);

15.гр.Пазарджик, сграда в двора на училище „Георги Сава Раковски“;

16. гр. Пазарджик, сграда в двора на училище „Васил Левски“;

17. гр. Пазарджик, сграда в двора на училище „Отец Паисий“;

18. гр. Пазарджик, сграда в двора на Гимназия „И.С.Аксаков“;

19. гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 17 – масивни сгради;

20.гр. Пазарджик,ул. „Константин Величков“ № 91 – масивна сграда;

21. гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 24 – масивна сграда;

22. гр. Пазарджик, ул. „Мария Луиза“ № 63 – масивна сграда;

23. гр. Пазарджик, ул. „Сан Стефано“ № 20 – масивна сграда;

24. гр. Пазарджик, ул. „Васил Петлешков“ № 1 - сграда в двора на училище „Стефан Захариев“;

25. гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 19 – масивни сгради;

26. гр. Пазарджик, ул. „Преспа“ № 75 – масивна сграда;

27.гр. Пазарджик - сграда в двора на училище „Никола Фурнаджиев“;

28. гр. Пазарджик, ул. „Чая“ № 2 – сгради;

29. гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум“ № 1 – масивна сграда;

30. гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели“ № 21 – масивна сграда;

31. гр. Пазарджик, бул. „България“ № 2 – масивна сграда;

32. гр. Пазарджик, ул. „Янтра“  – масивна сграда;

33. гр. Пазарджик, ул. „Дунав“ № 38 –  сгради;

34. гр. Пазарджик, ул. „Струма“ № 43 – сграда;

35. гр. Пазарджик, ул. „Осъм“  – сгради;

36. гр. Пазарджик, Градска градина – масивна сграда;

37. гр. Пазарджик, ул. „Венец”- масивна сграда;

38. гр. Пазарджик, ул. „Заводска”- масивна сграда;

39. гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” № 18- сграда;

40. гр. Пазарджик, ул. „Найден Геров” № 5- сграда;

41. гр. Пазарджик, ул. „Георги Райков” № 12- сграда;

42. гр. Пазарджик, ул. „Стоян Ангелов” № 117- масивна сграда;

43. гр. Пазарджик, ул. „Яков Матакиев” № 19- масивна сграда;

44. гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов” № 14- масивна сграда;

45. гр. Пазарджик, ул. „Тинтява” № 3- масивна сграда;

46. гр. Пазарджик, ул. „Велико Търново” № 11- масивна сграда;

42. гр. Пазарджик, ул. „Георги Пенев” - масивна сграда;

43. гр. Пазарджик, ул. „България” № 52- масивна сграда;

44. гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” № 48- масивна сграда

45. с. Добровница - едноетажна масивна сграда, УПИ I, кв.37;

46. с. Мало Конаре - едноетажна масивна сграда, кв.152;

47. с. Мало Конаре - едноетажна масивна сграда, кв.4, УПИ I;

48. с. Мало Конаре - двуетажна сграда, кв.30, УПИ XXI;

49. с. Огняново - двуетажна масивна сграда, кв.26, УПИ XX;

50. с. Огняново - триетажна масивна сграда, кв.48, УПИ III;

51. с. Черногорово - сграда, кв.45, УПИ VIII-фурна;    

52. с. Хаджиево - сграда, УПИ XI-фурна;

53. с. Главиница ул. „Първа“ №10- 21бр. сгради;

54. с. Звъничево, ул. „12-та“ №10а – сграда;

55. с. Ивайло, кв. 36, производствена сграда;

56. с. Росен - сграда, кв.32, УПИ II;

57. с. Росен - сграда, кв.32, УПИ VI;

58. с. Мало Конаре - сгради, кв.31, УПИ IV;

59. с. Овчеполци – двуетажна сграда, кв.40, УПИ I;

60. с. Тополи дол –  сгради, кв.15, УПИ XIII;

61. с. Црънча - двуетажна сграда, кв.28, УПИ XV-търг. и усл.;

62. с. Црънча – сграда, кв.37, УПИ I-адм. сграда;

63. с. Априлци – сгради, кв. 9, УПИ XVI-за услуги;

64. с. Черногорово - сграда, кв.81, УПИ II;                   

 

 Самостоятелни обекти в сгради:

1. гр. Пазарджик, ул. „Александър Стамболийски” №12 – самостоятелен обект в сграда;

2. гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” №6 - самостоятелен обект в сграда;

3. гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №1 - самостоятелен обект в сграда;

4. гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №43 - самостоятелен обект в сграда;

5. гр. Пазарджик, пл. „Пейо Яворов” №1 – самостоятелни обекти в сграда;

6. гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №2 - самостоятелен обект в сграда;

7. гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” №2 - самостоятелни обекти в сграда;

8. гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №.15 - самостоятелен обект в сграда;

9. гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил” №.15 - самостоятелен обект в сграда;

10. гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №.9 - самостоятелен обект в сграда;

11. гр. Пазарджик, ул. „Макгахан” №.24 - самостоятелен обект в сграда;

12. гр. Пазарджик,  ул. „Димитър Греков” №.5 - самостоятелен обект в сграда;

13. гр. Пазарджик , ул. „Росица” №.42 - самостоятелен обект в сграда;

14. гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №.2 - самостоятелен обект в сграда.

15. гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №.2 - самостоятелен обект в сграда.

16.  гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов” №.14 - самостоятелни обекти в сграда.

17. гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №.6 - самостоятелен обект в сграда.

18. с. Синитово, кв.38, УПИ XXIII - самостоятелни обекти в сграда.

 

Спортни обекти:

 1. СЗ „Васил Левски”
 2. СЗ „Хебър”
 3. СЗ „Младост”
 4. Спортен комплекс „Георги Бенковски”: стадион, 2 бр. помощни игрища и 2 бр. междинни игрища, 1 бр. игрище с изкуствено тревно покритие и 1 бр. маломерно игрище с изкуствено тревно покритие
 5. Общински плувен комплекс
 6. Зона на здравето
 7. Спортни площадки м/у  магазин „Lidl” и СЗ „Хебър”
 8. Спортна площадка – маломерно футболно игрище с изкуствено тревно покритие на ул. „Димитър Греков”
 9. Колодрума – остров „Свобода”
 10. База за авио и корабомоделизъм – остров „Свобода”
 11. Плувен басейн (балона)
 12. Спортна площадка на ул. „Ангел Кънчев”
 13. Тенис кортове Писковец

         

В нежилищните общински имоти са настанени сдружения, фондации, политически партии, неправителствени организации, физически и юридически лица, териториални структури на държавни институции, като: Регионален инспекторат по образованието, „НАП”, Социални грижи, районно полицейско управление и др., които по закон не заплащат наем (само консумативи).

Към края на 2019 г. действащите договори за отдадени под наем имоти и части от имоти, частна или публична общинска собственост, стопанисвани от Община Пазарджик - 216 бр. и от БМ „СПЖФНСИ” - 66 бр., разпределени по предназначение са представени в Таблица №2.

                                                                                                                                 Таблица №2

по

ред

 

Предназначение

 

Брой договори

 

 

1.

Обекти за търговия, производство, услуги

155

 

2.

Лекарски и стоматологични кабинети

66

 

3.

Помещения отдадени на политически партии

4

 

4.

Помещения отдадени на сдружения, фондации, неправителствени организации, офиси и др.

26

 

5.

Спортни имоти

26

 

6.

Гаражи

5

 

Общо:

282

 

 

За всички горепосочени имоти са съставени актове за общинска собственост.

         Анализирайки състоянието на застроените нежилищни имоти общинска собственост в гр. Пазарджик се открояват следните:

 

Рискове и слаби страни

 • лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжане и опазване на собствеността;
 • поддръжката на спортните имоти, в това число амортизираната база, средствата за ток, газ и други консумативи с всяка изминала година става по-трудна;
 • имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и юридически лица, като част са в масивни сгради;
 • остър недостиг на помещения за отдаване под наем (в рамките на гр. Пазарджик) на сдружения, фондации, дружества и др. организации, поради ограничените възможности на общината.

 

Плюсове и възможности

 • оптимизиране процеса на управление;
 •  прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на общината, изкупуване на частта на собствениците или замяна;
 • осигуряване на средства от евро програми и други финансови инструменти за подобряване състоянието на имотите.

Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

 • да се извърши обследване на сградите и се установи необходимостта от ремонт (изолация на покриви, боядисване, ВиК и ел. инсталации и др.);
 • да се изготви финансово-икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
 • да се подготвят проекти за кандидатстване по програми за осигуряване на средства по евро проекти за подобряване състоянието на сградите;
 • да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска собственост сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел дългосрочно отдаване под наем или ползване.

 

3. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

Управлението на жилищния фонд на Община Пазарджик е регламентиран с наредбата по чл.45а от ЗОС, с която се определят условията и реда за управление и разпореждане с жилища – общинска собственост, както и конкретните правомощия на кмета на общината, в съответствие със Закона за общинската собственост (ЗОС) и другите разпоредби на действащото законодателство.

С решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината се приема списък, с който се определят броя, вида и предназначението на общинския жилищен фонд. Промени в списъка могат да се правят по предложение на кмета на общината, съобразно констатирана от него промяна на конкретните потребности на общината.

       Съгласно Наредбата за условията и реда и за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в жилища собственост на Община Пазарджик общинските жилища под наем  са  предназначени за:

 • настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
 • продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
 • резервни жилища.

         В голямата си част, наличният жилищен фонд е и силно амортизиран. Общината не разполага с многоетажни жилищни сгради, изцяло нейна собственост. Всички апартаменти са разположени в сгради, съсобствени между общината и физически лица, което създава трудност при тяхното управление и поддръжка. Къщите, в които са настанени наематели, почти изцяло са строени в началото на миналия век, не са елемент на застроителния план и нямат траен градоустройствен статут.

Към края на 2019 г.жилищния фонд на Община Пазарджик се състои от 535 бр. апартамента и 33 бр. къщи, от които:

      -  фонд „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” - 177 бр.;

     -  фонд „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за жилищни нужди” - 328 бр.;

     -    фонд „Ведомствен”- 6 бр.;

     -    фонд „Резервен” - 22 бр.;

     -    „Наблюдавано жилище” - 2 бр.

 

Апартаментите, разпределени по райони и видове са представени в Таблица №3                                                                                                                                                                                    Таблица №3        

Жилищни райони

Едностайни

броя

Двустайни

броя

Тристайни

броя

Четиристайни

броя

Всичко

броя

Централна част

7

2

-

-

9

Широк център

51

71

7

-

129

Ябълките

5

8

2

3

18

„Изток”

90

173

49

13

325

„Младост”

3

1

-

-

4

„Устрем”

12

2

-

-

14

„Запад”

5

2

1

-

8

Стадиона

4

18

-

-

22

гр. София

1

-

-

-

1

с. Главиница

1

-

1

-

2

„Марица“

2

-

1

-

3

Всичко:

180

278

61

 

16

535

        

Община Пазарджик е собственик на 33 бр. къщи, разпределени по райони:

- Централна част – 5 бр.

- Широк център – 1 бр.

- Стадиона – 1 бр.;

- Казарма – 2 бр. ;

- кв. „Изток” – 24 бр.

Жилищният фонд е стар и амортизиран. Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми не са достатъчни за поддръжката на жилищния фонд. Общината не разполага с многоетажни жилищни сгради, изцяло нейна собственост. Всички апартаменти са разположени в сгради, съсобствени между общината и физически лица, което създава трудност при тяхното управление и поддръжка. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата необходима за ремонти и поддръжка.

          Къщите – общинска собственост в голямата си част са разположени в междублокови пространства, запазени след извършени отчуждения и нямат траен градоустройствен статут.

Заради недостига на общински жилища, немалко общини в България споделят целесъобразността от осъвременяване на критериите за настаняване и определяне на достатъчно дълъг срок (а не пожизнено) за настаняване в общински жилища, в което време да се даде възможност на настанените граждани да придобият собствено жилище чрез покупка, строителство или по друг начин.

         Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:

Рискове и слаби страни

 

 • значителен процент остарял сграден фонд;
 • недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции;
 • нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността.

Плюсове и възможности

 • продажба на жилища на наематели настанени в тях;
 • възможност за актуализация на наемната цена, на база социално приемливо процентово съотношение спрямо наемите на свободния пазар.

           Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

 • да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с наемните цени на свободния пазар и доходите на семейството;
 • при необходимост да се извършват продажби на жилищни сгради със траен градоустройствен статут чрез публичен търг;

 - да се предприемат действия за прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на общината, изкупуване частта на собствениците или чрез замяна;

 • увеличаване на жилищния фонд с изграждане на къщи за ромското население по програми, със средства от евро проекти и други финансови инструменти.

 

4.ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

Към настоящият момент Община Пазарджик разполага със земеделска земя – общинска собственост в размер на 40396.063 дка, от които 34 712.87 дка-публична общинска собственост (14214.611- пасище, мера и пасище с храсти и 20498.26 - полски пътища) и 5 683.193 дка-частна общинска собственост.

Земеделски земи с начин на трайно ползване (НТП), пасище, мера и пасище с храсти - публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване е разпределена по землища на територията на община Пазарджик, посочена в Таблица № 4.                                        

Таблица № 4

 

 по

ред

 

Населено место

 

обща площ

(кв.м)

 

бр. имота

 

Площ на

пасищата за

общо ползване

(кв.м)

 

бр. имота

за общо

 ползване

 

Площ на

пасищата за

индивидуално

ползване

(кв. м)

 

бр. имота за

 индивидуално

ползване

 ползване

01

02

03

04

05

06

07

08

1

Алеко

 Константиново

541 744

53

541 744

53

-

-

2

Априлци

777 900

30

283 585

22

494 315

8

3

Братаница

297 581

51

132 189

44

165 392

7

4

Величково

776 463

48

776 463

48

-

-

5

Главиница

73 421

11

73 421

11

-

-

6

Гелеменово

14 938

8

14 938

8

-

-

7

Говедаре

39 316

35

39 316

35

-

-

8

Дебръщица

150 969

50

75 098

46

75 871

4

9

Добровница

10 898

2

10 898

2

-

-

10

Драгор

84 499

4

84 499

4

-

-

11

Звъничево

80 348

35

80 348

35

-

-

12

Ивайло

166 989

18

121 719

15

45 270

3

13

Крали Марко

25 185

12

25 185

12

-

-

14

Ляхово

122 329

75

122 329

75

-

-

15

Мало Конаре

246 570

49

246 570

49

-

-

16

Мирянци

179 899

7

179 899

7

-

-

17

Мокрище

71 981

8

71 981

8

-

-

18

Овчеполци

1 948 199

212

647 163

159

1 301 036

53

19

Огняново

0

0

0

0

 

 

20

Паталеница

222 646

62

62 151

44

160 495

18

21

Пищигово

423 244

63

423 244

63

-

-

22

Росен

1 791 507

55

766 147

35

1 025 360

20

23

Сарая

98 182

17

98 182

17

-

-

24

Сбор

977 241

89

511539

81

465 702

8

25

Синитoво

2 490 240

43

150 303

25

2 339 937

18

26

Тополи дол

1 319 755

91

557 300

66

762 455

25

27

Хаджиево

32 287

22

32 287

22

-

-

28

Цар Асен

358 178

19

19 057

8

339 121

11

29

Црънча

75 578

7

75 578

7

-

-

30

Черногорово

427 390

42

427 390

42

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Юнаците

339638

33

210045

31

129611

2

32

Пазарджик

49 496

2

49 496

2

-

-

Общо

 

14 214 611

1 253

6 910 046

1 076

7 304 565

177

               

 

Имотите с начин на трайно ползване (НТП), полски пътища - публична общинска собственост са разпределени по землища на територията на община Пазарджик  и са посочени в Таблица № 5.

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Таблица № 5

№ по ред

Наименование на землище

Брой имоти

Обща площ, дка

1

гр. Пазарджик

201

899,423

2

с. Алеко Константиново

179

520,399

3

с. Априлци

186

494,266

4

с. Братаница

257

451,363

5

с. Величково

379

964,922

6

с. Главиница

131

370,689

7

с. Говедаре

217

547,473

8

с. Дебръщица

230

394,14

9

с. Добровница

119

686,62

10

с. Драгор

63

196,243

11

с. Звъничево

131

457,359

12

с. Ивайло

163

528,215

13

с. Крали Марко

41

219,217

14

с. Ляхово

173

424,837

15

с. Мало Конаре

392

2352,191

16

с. Мирянци

51

135,758

17

с. Мокрище

139

352,078

18

с. Овчеполци

485

1445,958

19

с. Огняново

182

519,341

20

с. Паталеница

441

853,688

21

с. Пищигово

250

1172,538

22

с. Сарая

156

808,114

23

с. Сбор

260

772,125

24

с. Синитово

353

667,654

25

с. Тополи Дол

127

547,567

26

с. Хаджиево

203

552,497

27

с. Цар Асен

121

369,607

28

с. Црънча

192

497,948

29

с. Черногорово

346

1702,654

30

с. Юнаците

173

593,376

ОБЩО

 

6 341

20 498.26 дка

 

С приемането на плановете за земеразделяне на землищата на територията на Община Пазарджик, полските пътища са отразени като собственост на Община Пазарджик, без да е имало реални действия по тяхното възстановяване с решения на Поземлена комисия – Пазарджик и протоколи за въвод във владение.       

Полските пътища, общинска собственост, които попадат в масивите за ползване могат да се предоставят на ползвателите по реда на чл. 37 в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. За стопанските 2015-2019 години на територията на община Пазарджик са предоставени 3 608 дка полски пътища по реда на 37 в, ал.16 от ЗСПЗЗ.

        

Земеделските земи от ОПФ частна общинска собственост по начин на трайно ползване е както следва:

- ниви

- друг вид земеделска земя

- друга изоставена нива

- оризища

- ливада и наводнена ливада

- овощна градина и изоставени трайни насаждения

- полска култура

- друг НТП – др. пром. тер., др. селищна територия, др. територия нестопанисвана, складов терен, пустееща необработваема територия, обществен терен, жив. ферма, пясък, храсти и др.

Структурата на земеделските земи частна общинска собственост по населени места и начин на трайно ползване е посочена в Таблица № 6

Таблица №6

 

Населено място

Начин на трайно ползване

ниви, бр.-дка

Друг вид земеделска земя

бр.-дка

 

друга

изоставена

нива

бр.-дка

 

Оризища

бр.-дка

Ливада или наводнени ливади, бр.-дка

овощна градина или изост. тр. насаждения

бр.-дка

гора в зем. земя

бр.-дка

друг НТП бр.-дка

Общо,

бр.-дка

гр. Пазарджик

8 – 29,029

-

-

-

-

-

-

1 – 2,317

9 – 31,346

с.Ал. Константиново

14-20,983

-

3-5,446

-

1-0,588

1-3,270

1-44,047

-

20-74,334

с. Априлци

18-116,374

12-68,253

3-2,935

-

-

4-11,499

22-189,089

-

59-388.242

с. Братаница

27-38,793-

5-89,486

2-1,537

-

-

-

-

-

34-129,816

с. Величково

13-12,685

11- 680,537

1-13,992

-

-

2-2,255

1-17,167

1-113,371

29-840,007

с. Главиница

11-7,474

-

-

-

-

-

-

-

11-7,474

с.Гелеменово

1-0,330

-

12-39,056

-

-

-

-

-

13-39,386

с. Говедаре

38-31,192

-

-

-

-

-

-

-

38-31,192

с.Дебръщица

21-61,389

1-0,564

-

-

1-0,639

-

1-17,961

19-51,167

42-132,069

с. Добровница

2-25,436

3-8,654

-

-

-

-

-

-

5-34,090

с.Драгор

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с.Звъничево

-

-

3-2,976

-

-

-

-

-

3-2,976

с.Ивайло

28-23,767

1-1,181

2-2,748

-

-

-

-

2-15,866

33-43,562

с.Крали Марко

19-19,095

1-10,852

-

-

-

-

-

-

20-29,947

с. Ляхово

14-15,213

1-4,731

-

-

-

-

-

-

15-19,944

с.Мало Конаре

-

-

30-169,266

-

-

-

-

6-9,700

36-178,966

с.Мирянци

2-0,444

-

-

-

-

-

-

-

2-0,444

с.Мокрище

3-6,610

1-4,165

-

-

-

-

-

-

4-10,775

с.Овчеполци

61-250,474

7-6,489

30-215,23

3-2,783

7-7,385

-

-

-

108-482,361

с.Огняново

23-14,207

-

15-76,445

-

-

-

-

-

38-90,652

с. Паталеница

275-232,06

21-126,137

26-65,634

-

-

1-0,607

5-34,961

-

328-459,399

с.Пищигово

57-32,5

3-19,008

9-51,516

1-0,847

-

-

-

15-51,517

85-155,388

с.Росен

84-68,428

1-1,164

19-67,470

-

-

-

3-26,893

-

107-163,955

с. Сбор

62-74,935

35-455,946

30-455,947

-

10-19,921

2-3,689

12-155,863

-

151-1166,301

с.Сарая

3-5,709

1-129,940

-

-

-

-

-

1-6,946

5-142,595

с.Синитово

36-52,318

2-5,341

-

-

-

5-7,622

-

-

43-65,281

с.Тополи дол

2-6,188

7-125,399

-

-

-

-

2-29,218

1-1,169

12-161,974

с.Хаджиево

1-0,840

5-32,924

-

-

-

1-1,598

-

2-2,709

9-38,071

с.Цар Асен

20-0,757

2-99,462

-

-

-

-

1-1,930

4-24,088

27-126,273

с. Црънча

45-46,603

4-13,108

2-5,565

-

-

-

-

1-11,073

52-76,349

с.Черногорово

75-244,249

4-86,616

47-224

-

-

6-5,195

-

-

135-594,518

с.Юнаците

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общо:

963-1438,082

129-1970,049

234-1399,763

4-3,63

19-28,533

22-35,735

48-517,129

51-290,272

1470-5683,193

 

                                                                                             

Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Пазарджик в т.ч. по чл. 19, ал. 1 не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската служба по земеделие, съответства на действителното фактическо състояние.

Съставянето на актове за общинска собственост на земеделските имоти е предшествано от действия по:

- изготвяне на актуална скица на имота с отразяване на   действителния начин на трайно ползване;

- изготвяне на данъчна оценка;

- вписване в службата по вписвания.

            Тези дейности изискват ангажиране на институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви, финансов и организационно-технически ресурс.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, дава възможност за доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена е  възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.

Имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, останали след възстановяване на правата на собствениците са предадени в собственост на Община Пазарджик с протоколни решения, одобрени със заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ гр. Пазарджик и същите възлизат на 12 114 дка, от които 2 055 дка частна общинска собственост, а останалите публична общинска, предимно пасища и мери.

Съгласно обнародваните в държавен вестник, брой 100 от 2015г. изменения и допълнения на Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки от срок 5 години от влизане в сила на този закон, който срок изтича декември 2020г.

 

В О Д Н И О Б Е К Т И

 

Община Пазарджик е собственик на водни площи (язовири и водоеми). Всичките водни обекти са актувани с актове за публична общинска собственост, като управлението с тях е посочено в следната таблица:

                                                                           Таблица №7

По ред

Местонахождение на обекта, начин на трайно ползване

№ на имота по КKKР и площ

№ на акта за общинска собственост и вид на собствеността

Сключен договор за концесия

1.

с. Априлци, м-ст „Сакарджа” - язовир

000571.4.3 – 49,078 дка.

7/23.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 935 от 23.06.2015г.

2.

с. Гелеменово, м-ст „Баира” - водоем

14619.521.37 –

10,971 дка

9/23.02.2001 г.

публична

-

3.

с. Говедаре, м-ст „Горна Лъка” - воден обект (рибарник)

15271.205.40 – 28,742 дка.

19/29.10.2001 г.

публична

-

4.

с. Дебръщица, язовир

20362.120.535

73,685 дка.

602/15.06.2015 г.

публична

За прехвърляне на държавата

5.

с. Крали Марко, м-ст „Мандрите” – други изкуствени водни площи (отоплител)

39428.28.33– 139,838 дка.

3/12.05.2000 г.

публична

-

6.

с. Крали Марко, м-ст „Гаджовера” - водоем

                             

39428.12.117 – 13,576 дка.

5/27.12.2000 г.

публична

-

7.

с. Крали Марко, м-ст „Башлъка” - рибарник

39428.16.68 – 17,452 дка.

1/09.05.2000 г.

публична

Договор за концесия № 1587 от 05.09.2003 г.

8.

с. Крали Марко, м-ст „Башлъка” - рибарник

39428.16.67 – 23,436 дка.

2/10.05.2000 г.

публична

Договор за концесия № 1586 от 05.09.2003 г.

9.

с. Ляхово, м-ст „Турските гробища – воден обект (мочурище)

44879.33.13 – 15,309 дка.

4/23.10.2001 г.

публична

-

10.

с. Ляхово, м-ст „Турските гробища – воден обект (мочурище)

44879.36.15 – 49,384 дка.

5/23.10.2001 г.

публична

-

11.

с. Мало Конаре, м-ст „Чолашка вист” – воден обект (мочурище)

46749.105.99 – 29,829 дка.

24/29.10.2001 г.

публична

-

12.

с. Овчеполци, м-ст „Узунджала” – водоем

53285.91.15 – 4,891 дка.

115/24.11.2008г

публична

За прехвърляне на държавата

13.

с. Овчеполци, м-ст „Ялъма” - водоем

53285.61.15 – 12,589 дка.

2104/09.07.2010г

частна

-

14.

с. Овчеполци - водоем

53285.63.40 – 17,437 дка.

2106/09.07.2010г

Публична

Има Договор за концесия

№ 830 от 21.12.2018 г.

15.

с. Овчеполци, м-ст „Къртела” - водоем

53285.79.9 – 8,535 дка.

11/29.10.2001 г.

публична

-

16.

с. Овчеполци, м-ст „Маринчова върба” - язовир

53285.111.90 – 60,617 дка.

13/29.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 1130 от 02.09.2014 г. Договорът е предсрочно прекратен. За прехвърляне на държавата.

17.

с. Овчеполци, м-ст „Гарата” - водоем

53285.32.179 – 81.165 дка.

7/26.09.2001 г.

публична

Договор за концесия № 67 от 31.01.2002 г.

18.

с. Овчеполци - водоем

53285.67.31 – 3,567 дка.

14/03.07.2002 г.

публична

Договор за концесия № 713 от 30.09.2002 г.

19.

с. Овчеполци, м-ст „Реката” - водоем

53285.83.7 – 36,755 дка.

10/29.10.2001 г.

публична

Включен в плана за концесии

20.

 

с. Овчеполци, м-ст „Танова могила” - язовир

53285.23.11 – 144,252 дка.

12/29.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 771 от 21.07.2011 г.

21.

с. Овчеполци, м-ст „Осена” - водоем

53285.21.31 – 1,003 дка.

204/18.05.2011 г.

публична

-

22.

с. Овчеполци, м-ст „Роглеви сливи” - водоем

53285.31.39 – 1,097 дка.

203/18.05.2011 г.

публична

-

23.

с. Овчеполци, м-ст „Реката” - водоем

53285.83.5 – 25,366 дка.

9/29.10.2001 г.

публична

Изведен от експлоатация

24.

с. Овчеполци - водоем

53285.47.38 – 4,558 дка.

561/05.05.2015 г.

публична

-

25.

с. Росен, м-ст „Каратопрак” - водоем

63032.161.29 – 23,990 дка.

23/24.10.2001 г.

публична

 

-

26.

с. Росен, м-ст „Каратопрак” - водоем

63032.161.31 – 26,410 дка.

22/24.10.2001 г.

публична

 

-

27.

с. Росен, м-ст „Делиасаница” - водоем

63032.179.2 – 64,688 дка.

21/24.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 1071 от 29.07.2015 г. Договорът е прекратен и е за прехвърляне на държавата

28.

с. Росен - водоем

63032.450.5 – 6,611 дка

122/25.02.2009 г.

публична

-

29.

с. Росен - водоем

63032.450.4 – 3,800 дка

123/11.03.2009 г.

публична

-

30.

с. Росен, м-ст „Долни ливади” - водоем

63032.446.2 – 6,074 дка.

185/09.08.2010 г.

публична

-

31.

с. Сбор, м-ст „Сакарджа” - язовир

65468.115.15 – 50,086 дка.

11/04.11.2003 г.

публична

Договор за концесия № 1129 от 12.09.2014 г. Договорът е предсрочно прекратен. Включен е за нова концесия в плана за концесиите.

32.

с. Сбор, м-ст „Чатърлъка” - язовир

65468.105.12 – 28,528 дка.

10/04.11.2003 г.

публична

За прехвърляне на държавата.

33.

с. Сбор, м-ст „Чатърлъка” - язовир

65468.5620 – 129.088 дка.

9/04.11.2003 г.

публична

За прехвърляне на държавата.

34.

с. Сбор, м-ст „Юруков бряст” – водоем

65468.66.27– 57,222 дка.

7/30.10.2001 г.

публична

Предстои да се включи в изменението на плана за концесиите.

35.

с. Цар Асен, м-ст „Песо поле” - язовир

78056.15.271 – 24,717 дка.

2/30.10.2001 г.

публична

-

36.

с. Цар Асен, м-ст „Кабъта” – язовир

78056.21.77 – 6,851 дка.

4/30.10.2001 г.

публична

-

37.

с. Хаджиево, м-ст Алчака” воден обект (мочурище)

77061.232.31 – 20,057 дка.

61/29.10.2001 г. публична

-

38.

с. Звъничево, м-ст „Алчака” – изкуствена водна площ

30572.126.3 – 226,785 дка.

24/08.07.2002 г.

публична

Договор за концесия № 1374 от 27.10.2015 г.

39.

с. Звъничево, м-ст „Алчака” – водоем

30572.123.1 – 54,240 дка.

8/14.05.2001 г.

публична

Договор за концесия № 722 от 26.09.2006 г.

40.

с. Звъничево, м-ст „Алчака” – воден обект (блато)

30872.127.4 – 39,351 дка.

21/22.10.2001 г. публична

-

41.

с. Мокрище, м-ст „Черни могили” – воден обект (рибарник)

48876.18.27 – 214,476 дка.

464/12.02.2001 г.

публична

Договор за концесия № 360 от 11.07.2002 г.

42.

с. Тополи дол, м-ст Динкина гора” - язовир

72713.1.26 – 106,683 дка.

1/30.10.2001 г.

публична

Договор за концесия № 49 от 28.01.2005 г.

43.

с. Пищигово, м-ст „Газиевица” - водоем

56561.270.86 – 24,055 дка.

16/30.10.2001 г.

публична

-

44.

гр. Пазарджик, м-ст „Чанака” - воден обект (рибарник)

55155.7.82 – 18,397 дка.

738/03.02.2003 г.

публична

-

 

45.

 

с. Ивайло, местност Алтън пара - блато

 

32010.24.211 -

 

5112/29.05.2018г.

частна

 

Включен в плана за концесиите

 

46.

 

С. Овчеполци - водоем

 

53285.61.15

12,589 дка

 

публична

 

Д-р за концесия № 616/06.06.2016г. с Еко-Хидро-90 ООД

 

 

На основание Закона за водите, Общински съвет – Пазарджик е взел решение за безвъзмездно прехвърляне на държавата правото на собственост на девет броя язовири и водоеми, общинска собственост, които не са отдадени на концесия. Към настоящият момент същите са в процедура по прехвърляне в собственост на държавата.

 

 ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

 

         Площта на поземлените имоти, собственост на община Пазарджик, които следва да се използват, съгласно Закона за горите възлиза на 4 867 дка. Същите попадат в териториалния обхват на дейността на ТП ДГС”Пазарджик”, съгласно извършена инвентаризация.

Със заповед № 5/06.01.2017г. на Директора на РДГ-Пазарджик е утвърден  Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Пазарджик. В него са посочени основните насоки за организация на горските площи, за проектиране на лесовъдските мероприятия, за установяване на дървесните запаси и определяне размера на годишното ползване от възобновителни и други сечи, както и всички дейности, които ще се извършват за правилното стопанисване на общинските гори.

Подлежащата площ на горскостопанско планиране, разпределена по землища е посочена в Таблица №8

 

 

 

Таблица №8

Разпределение на общинските имоти по землища, включени в

горскостопанския план на Община Пазарджик

 

N0

ЕКАТТЕ

Населено място

Община

Площ в дка

 

 

 

 

 

1

55155

гр.Пазарджик

Пазарджик

72

2

254

с.Алеко Константиново

Пазарджик

57

3

571

с.Априлци

Пазарджик

778

4

6149

с. Братаница

Пазарджик

23

5

10505

с. Величково

Пазарджик

558

6

14619

с.Гелеменово

Пазарджик

894

7

15028

с.Главиница

Пазарджик

 

8

15271

с.Говедаре

Пазарджик

15

9

20362

с.Дебръщица

Пазарджик

61

10

21556

с.Добровница

Пазарджик

 

11

23457

с.Драгор

Пазарджик

 

12

30572

с.Звъничево

Пазарджик

 

13

32010

с.Ивайло

Пазарджик

 

14

39428

с.Крали Марко

Пазарджик

 

15

44879

с.Ляхово

Пазарджик

 

16

46749

с.Мало Конаре

Пазарджик

131

17

48444

с.Мирянци

Пазарджик

 

18

48876

с.Мокрище

Пазарджик

 

19

53285

с.Овчеполци

Пазарджик

 

20

53335

с.Огняново

Пазарджик

4

21

55556

с.Паталеница

Пазарджик

100

22

56561

с.Пищигово

Пазарджик

139

23

63032

с.Росен

Пазарджик

213

24

65437

с.Сарая

Пазарджик

107

25

65468

с.Сбор

Пазарджик

904

26

66559

с.Синитово

Пазарджик

58

27

72713

с.Тополи дол

Пазарджик

 

28

77061

с.Хаджиево

Пазарджик

 

29

78056

с.Цар Асен

Пазарджик

236

30

78570

с.Црънча

Пазарджик

370

31

81089

с.Черногорово

Пазарджик

48

32

86074

с.Юнаците

Пазарджик

99

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКО

4867

 

Анализирайки състоянието и управлението на земеделските земи, водните обекти и горите и земите в горския фонд през годините се открояват следните:

Рискове и слаби страни

 

- не приключил процес на идентификация и актуване по землища  на всички общинските имоти;

- за всички землища има влязла в сила кадастрална карта, което налага съставяне на нови актове за общинска собственост.

- малки  приходи от арендни и наемни договори;

- наличието голям брой маломерни имоти;

- законови ограничения при разпореждане с част от земеделските земи (пасища, мери и др.);

           - недостатъчен инвестиционен интерес към свободните водни обекти;

- недостатъчен административен потенциал за управление и ефективен контрол по стопанисването на горския фонд.

 

                                      Плюсове и възможности

- оптимизиране процеса на управление на земеделските имоти;

- актуване на нови имоти;

- предприемане действия за комасация на земеделските земи ;

- възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в близост до населените места и индустриалните зони;

- отдаването под наем или концесия на водните обекти и адекватна грижа към поддръжката им;

- увеличаване на горския фонд чрез залесяване на необработваеми земеделски земи;

             Направеният анализ предполага реализирането на следните:

 

Политики и задачи

- да се подготви, обезпечи и реализира програма за  управление на земеделските земи от ОПФ, даваща възможност за идентификация и комасация на останалите маломерни имоти;

- да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен интерес.

 - да се актуализира ежегодно размерът на тарифните такси, за добитата дървесина от земеделски земи по ЗСПЗЗ.

 

 

V. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

1. Придобиване на собственост от Община Пазарджик

 Община Пазарджик придобива собственост съгласно нормите на чл.34, ал.1, 2 и 3 от Закона за общинската собственост и Наредбата на Общински съвет Пазарджик, по чл.8, ал.2 от същия закон, с която се указва реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. Община Пазарджик придобива сгради, постройки, съоръжения или части от тях, чрез извършване на строителство, надстрояване и  пристрояване на съществуващи сгради в съответствие със строителната си програма и в рамките на предвидените капиталови разходи в общинския бюджет. Доставката на машини, съоръжения, транспортни средства, оборудване и други дълготрайни активи, както и движимите вещи необходими за административни и стопански нужди се осигурява от кмета на общината  в рамките на предвидените по бюджета средства, по законоустановен ред.

Друг способ за придобиване на собственост на Oбщина Пазарджик е принудителното отчуждаване на имоти собственост на физически или юридически лица за  задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин. Отчуждаването се извършва въз основа на влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собственост, както и за изграждане на други обекти, определени със закон, след предварително и равностойно парично обезщетение.

Възможност със значителен потенциал по отношение на придобиването на собственост в полза на Община Пазарджик е нормата на чл.54 от Закона за държавната собственост, която регламентира безвъзмездното прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост. Исканията за безвъзмездно прехвърляне се правят чрез областния управител, който дава мотивирано становище. Прехвърлянето се извършва с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Областният управител сключва договор за безвъзмездното прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията.

2. Дейности по управление на общинската собственост

         Управлението на общинската собственост и усъвършенстването на дейностите по нейното стопанисване е неотменно право на местната власт и се извършва в интерес на гражданите на общината. Община Пазарджик управлява своята собственост съгласно нормите визирани в Закона за общинска собственост и подзаконовите нормативни актове на Общински съвет Пазарджик.

Най-обстойна и детайлна е наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, с която се указва реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти. Тя следва постановките на ЗОС и в почти пълна степен детайлизира взаимодействието с множество други норми на законодателството, както и конкретните правомощия на кмета на Община Пазарджик.

       На основание наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС имотите и вещите – общинска собственост, се управляват съгласно водещия принцип на ЗОС – “в интерес на населението на общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

               2.1. Управление на имоти и вещи – публична общинска собственост

         По отношение управлението на имотите и вещите – публична общинска собственост, Община Пазарджик, доказва своята дейност по законосъобразност и целесъобразност. Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението на имотите, предназначени за осъществяване функциите на общинската администрация, както и всички други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общински съвет.

     Основните функции при управлението на публичната общинска собственост – безвъзмездно предоставяне и отдаването под наем, са регламентирани чрез разписването на съответните процедури при водещото условие за санкция от общинския съвет.

Безвъзмездно за управление на юридическите лица и звена на общинска бюджетна издръжка се предоставят: 

 • имоти и вещи – публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение;
 • имоти и вещи – публична общинска собственост, предназначени за здравни, културни, образователни, спортни и социални мероприятия от общинско значение;

Предвидено е и безвъзмездно предоставяне за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка  на имоти и вещи – публична общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка.

Имоти или части от имоти – публична общинска собственост, с изключение на имотите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем чрез провеждане на търг или конкурс, след решение на общински съвет Пазарджик и при условие, че наемането не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

2.2. Управление на имоти и вещи – частна общинска  собственост

В Община Пазарджик, управлението на нежилищни имоти и вещи, частна общинска собственост се организира, ръководи и контролира от кмета на общината чрез отдел “Управление на общинска собственост”.

Основния способ за управление на частната общинска собственост е отдаване под наем чрез публичен търг или конкурс, съгласно разпоредбите на наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС.

С Решение на Общински съвет Пазарджик, нежилищните имоти – частна общинска собственост, могат да се отдават под наем без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, юридически лица, създадени със закон, както и на юридически лица, осъществяващи образователни, здравни, просветни, спортни, религиозни и културни дейности за социално задоволяване на съответните нужди на населението.

Подобна възможност е предвидена и за търговски дружества, еднолични търговски и физически лица, когато се отдават поземлени имоти – частна общинска собственост, необходими като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно – строителните дейности.

Със заповед на кмета на общината, след решение на Общински съвет, без търг или конкурс се отдават под наем нежилищни имоти – частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, както и за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации.

Ползването на общински терени за разполагане на преместваеми съоръжения се осъществява в съответствие с изискванията на чл.56 от ЗУТ и Наредбата за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Пазарджик.

 

3. Разпореждане с имоти общинска собственост

 Общинската собственост е постоянен източник на приходи за общинския бюджет и обезпечава финансирането на част от общинските дейности. Предварително определените цели и приоритети и публичното обявяване на намеренията на Община Пазарджик, най-вече по разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, дават възможност за корекция на негативното обществено мнение по отношение на прозрачност, публичност и последователност в дейността на общинската администрация.

 Разпореждането с общинска собственост в Община Пазарджик, се извършва, съгласно нормите на Закона за общинската собственост и Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС, с която се указва реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост.

Съгласно Наредбата, разпореждането с имоти - частна общинска собственост, се осъществява чрез:  продажба, замяна, делба, учредяване и прехвърляне на вещни права, както и безвъзмездното им прехвърляне в собственост или учредяване.

Разпореждането   с   движими   вещи-частна  общинска   собственост   се осъществява чрез: 

 1. продажба;
 2. замяна;
 3. предоставяне право на ползване;
 4. дарение ( безвъзмездно предоставяне);
 5. бракуване.

В останалата си част наредбата подробно указва, както начините за разпореждане и съответните правомощия на общинския съвет и кмета на общината, така и условията и реда за административното производство по различните видове сделки.

Разпореждането с имоти и вещи общинска собственост, като един от елементите на управлението и разпореждането с общинска собственост е предмет на особено внимание при попълването на общинския бюджет. Изведените в Стратегията базови принципи пряко касаят разпореждането по отношение на плановостта отнесена към общинската собственост като важен, съставен елемент от общата политика на бюджетно планиране.

 

ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

VII. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 • Добре стопанисвана общинска собственост
 1. Стратегическа  цел:

Повишаване на инвестиционния потенциал на Община Пазарджик и защита на обществения интерес, чрез ефективно, ефикасно и прозрачно управление на общинската собственост.

 

2. Приоритети за постигане на стратегическата цел:  

 • Повишаване приходите на общината от стопанисването на общинската собственост;
 • Подобряване състоянието на общинската собственост;
 • Прозрачност и публичност при управление и разпореждане с общинска собственост.

 

 1. МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

 

1. Мерки за осъществяване на ПРИОРИТЕТ І. “Повишаване приходите на общината от стопанисването на общинската собственост” 

1.1. Изготвяне   на     ежегодна   програма за      управление        и разпореждане с имоти – общинска собственост: 

 • Анализ и преценка за потребностите на общината в съответствие с целите и очаквания резултат от постъпленията по плана за приходите на Община Пазарджик;
 • Анализ на необходимостта от придобиването на активи за изпълнение на общинския план за развитие и инвестиционната програма на общината;
 • Финансово – икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи;
 • Попълване на кадастралния план и карта и вкарване на имоти в регулация;
 • Увеличаване на свободните терени, подходящи за бизнес инициативи или задоволяване на обществени потребности;
 • Придобиване на общинска собственост, която може да носи собствени приходи в общинския бюджет през следващите години.

 

1.2. Ефективно управление на имотите – общинска собственост

 • изготвяне на финансово – икономически анализ за разходите по поддръжка на сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
 • учредяване на право на строеж срещу части от новопостроени сгради с предназначение за обществено обслужване;
 • преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост на сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел дългосрочно отдаване под наем.

 

1.3. Оптимизиране на управлението на общинския поземлен фонд

 • изследване потенциала на всеки терен, съобразно предвижданията на Общия устройствен план;
 • провеждане на процедури за деактуване от страна на държавата на имоти, които са важни за устойчивото развитие на общината;
 • преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;
 •  
 1. Мерки за осъществяване на ПРИОРИТЕТ ІІ. “Подобряване състоянието на общинската собственост”.

 

2.1. Обезпечаване на необходимите териториално – устройствени предпоставки за ефективно управление и разпореждане с общинска собственост.

 • попълване на съществуващите кадастрални планове и карти и разработване на нови, там където е необходимо;
 • изясняване на потребностите от подробни устройствени планове и разработване на програма за тяхното изработване.

2.2. Подобряване на състоянието на общинския сграден фонд.

 • обследване на сградите и съставяне на технически паспорти, съгласно изискванията на Наредба №5/2006г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите;
 • обследване на обектите общинска собственост и описание на неотложните СМР и количествено стойностна сметка за всеки обект;
 • поддържане и актуализиране на публичния регистър на общинската собственост и изготвяне на паспортен регистър на сградния фонд общинска собственост / местонахождение, вид, конструкция, година на построяване, архитектурна и строителна документация/;

2.3. Провеждане на общинска жилищна политика за поддържане на жилищния фонд и осигуряване на общински жилища за настаняване на нуждаещи се граждани.

 • поддържане на паспортен регистър на общинския жилищен фонд;
 • подпомагане на граждани с установени жилищни нужди.

 2.4. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура – общинска собственост.

 • Изграждане и подобряване на качеството на общинската пътна мрежа;
 • Подобряване състоянието на водопреносната и канализационната мрежа;
 • Обновяване и доразвиване на енергийната инфраструктура;
 • Поддържане на добри технически  и експлоатационни параметри на електропреносната мрежа;

 

3. Мерки за осъществяване на ПРИОРИТЕТ ІII. ”Прозрачност и публичност при управлението и разпореждането с общинска собственост”.

3.1. Усъвършенстване на ползваната информационна система за регистрите на имотите общинска собственост и поддържане на публичния регистър за разпоредителни сделки с общинска собственост на сайта на общината.

3.2. Спазване на нормативните изисквания;

3.3. Разширяване на обхвата на общинската собственост, обект на стратегията за управление, вкл. Техническата инфраструктура и имотите, за които не се съставят актове за общинска собственост.

4. Прилагане на принципите на публичност, прозрачност, свободна и честна конкуренция.

• гарантиране на равнопоставеност на кандидатите при осъществяването на разпоредителните сделки.  

IX. РЕСУРСИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Организационни: Изготвяне на годишни програми за управление на общинската собственост с обстоен анализ и визия за всеки конкретен актив и намиране на най-ефективния начин за стопанисване. Имуществото(собствеността) трябва така да се стопанисва и влага, че от него да се постига определен съизмерим доход.  Същите следва да бъдат анализирани и в зависимост от съотношението разходи- ползи, при която активите се делят на такива, които трябва да бъдат продадени, запазени или подобрени. Процесът се базира на сегашните и предполагаеми бъдещи нужди от съответните активи. 

 

2. Финансови: Съществен ресурс в това отношение са възможностите за ефективно използване на средствата по Оперативните програми на националната стратегическа рамка и преди всичко подготовката на конкретни инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 

 3. Технически: Интегриране на регистрите в единна информационна система, която да доразвие функции за поддържане и предоставяне на по изчерпателни данни за общинското имущество

 

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

        Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане. Анализът на състоянието й е необходимата предпоставка за предприемане на конкретни действия, свързани с придобиването, управление и разпореждане с общинско имущество, включително саниране на сградния фонд, ликвидиране или разпореждане на неподлежащ на саниране сграден фонд, правна интервенция за установяване правото на собственост на общината при материален спор, предприемане на действия по оптимизация при управлението, охраната на имотите и др.

      Оптимизацията на действията при управление на общинската собственост гарантират устойчивост на развитието на общината. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес на  населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.

Анализът на необходимостта от разпореждане с общинско имущество, следва да представи баланса между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните на общината имоти от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на недвижими имоти и движими вещи. Разпореждането с общинско имущество като краен резултат трябва да е съобразено с постигането на основните цели за развитие на общината като цяло – подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура, създаване на условия за култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността.

 В заключение от изложеното в Стратегията можем да обобщим, че имотният фонд на Община Пазарджик е ограничен. От друга страна, бюджетният императив, свързан с перманентното ограничаване на разходите, спъва усъвършенстването на самия процес по управлението и разпореждането с общинска собственост и постигането на по- висока ефективност. В този смисъл компромиси могат да се търсят при съчетаването на „ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗУМНО РАЗПОРЕЖДАНЕ”, което би могло да се изведе като мото на настоящата стратегия.

Настоящата стратегия се приема на основание чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 година на Общински съвет Пазарджик. По своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите и приоритетите си за периода на действието си в зависимост от състоянието и възможностите на общината. Стратегията е основа за приемане на план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесии и на Годишна програма за управление и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.

Настоящата стратегия е приета с Решение № 14 от  30.12.2019 година на Общински съвет Пазарджик.