Списък на финансираните проекти 2014-2020

назад

Списък проекти, в които Община Пазарджик участва като бенефициент 2014-2020

2798

 

 

Наименование на проекта

Оперативна програма

Обща стойност в лева

Функциониране на Областен информационен център Пазарджик.

Добро управление

284 636.24

"ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА" КЪМ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК"

Развитие на човешките ресурси

499 994.16

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ - ПАЗАРДЖИК

Развитие на човешките ресурси

1 134 867.00

Подкрепа за Междинното звено и за управлението на Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик

Региони в растеж

139 857.30

Топъл обяд за жителите на малки населени места в Община Пазарджик

Храни

504 988.00

Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал "Марица-Болницата" на град Пазарджик

Региони в растеж

6 796 650.67

Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

Региони в растеж

7 635 378.34

„Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““

Региони в растеж

1 300 000.00

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик

Региони в растеж

325 176.02

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик

Региони в растеж

1 772 800.00

Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г.

Морско дело и рибарство

42 337.48

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“

Околна среда

14 101 778.95

Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021

Добро управление

355 082.00

"Услуги в дома"

Развитие на човешките ресурси

508 172.48

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“

Региони в растеж

3 693 119.17

„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – II етап“

Региони в растеж

3 637 331.50

Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик

Региони в растеж

1 549 352.68

Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик

Морско дело и рибарство

39 344.93

"Услуги в дома"

Развитие на човешките ресурси

225 624.21

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пазарджик

Храни

227 502.00

Реконструкция и модернизация  на част от уличното осветление на гр. Пазарджик

Европейско икономическо пространство

1 041 949.20

Патронажна грижа + в община Пазарджик

Развитие на човешките ресурси

455 172.48

"Разкриване на социална услуга "Център за работа с деца на улицата"  в Община Пазарджик"

Развитие на човешките ресурси

524 670.17

"Разкриване на социална услуга "Приют" за пълнолетни лица  в Община Пазарджик"

Развитие на човешките ресурси

171 491.14

Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023

Добро управление

247 314.59