Списък на финансираните проекти 2014-2020

назад

Изпълнени проекти от Община Пазарджик през програмен период 2014-2020

297

  Наименование на проекта Обща стойност
1 Функциониране на Областен информационен център Пазарджик. 284 636,24
2 "ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА" КЪМ ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА КЪМ ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК" 499 994,16
3 ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ - ПАЗАРДЖИК 1 238 016,05
4 Подкрепа за Междинното звено и за управлението на Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик 139 857,30
5 Топъл обяд за жителите на малки населени места в Община Пазарджик 504 988,00
6 Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал "Марица-Болницата" на град Пазарджик 6 289 468,24
7 Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“ 7 081 349,74
8 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна““ 1 300 000,00
9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик 273 478,20
10 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик 1 552 297,90
11 Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на община Пазарджик за периода 2017-2023 г. 42 337,48
12 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ 14 061 352,18
13 Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021 355 082,00
14 "Услуги в дома" 508 172,48
15 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“ 3 110 923,53
16 „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – II етап“ 2 809 749,22
17 Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик 1 439 279,98
18 Изграждане на детски кът в с. Звъничево, община Пазарджик 39 344,93
19 "Услуги в дома" 225 624,21
20 Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в Община Пазарджик 317 655,25
21 Реконструкция и модернизация  на част от уличното осветление на гр. Пазарджик 1 041 949,20
22 Патронажна грижа + в община Пазарджик 447 813,92
23 "Разкриване на социална услуга "Център за работа с деца на улицата"  в Община Пазарджик" 447 432,60
24 "Разкриване на социална услуга "Приют" за пълнолетни лица  в Община Пазарджик" 216 041,87
25 Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2022-2023 268 357,60
26 Изграждане на детски кът в с. Ивайло, община Пазарджик 36 266,83
27 Обновяване на сградата на читалище "Просвета-1947" в с. Мирянци, община Пазарджик 31 986,41
28 Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре, община Пазарджик 36 146,83
29 Обновяване на сградата на читалище "Просвета-1929" в с. Мало Конаре, община Пазарджик 33 237,95
30 Обновяване на сградата на читалище "Пробуда-1930" в с. Главиница, община Пазарджик 28 526,83
31 Патронажна грижа + в община Пазарджик 234 027,36
32 Топъл обяд в Община Пазарджик 286 368,00
33 Грижа в дома в Община Пазарджик 1 138 156,98
34 Изграждане на детски кът в с. Гелеменово, община Пазарджик 39 824,95
35 Изграждане на детски кът в с. Главиница, община Пазарджик 39 925,20
36 Изграждане на детски кът в с. Овчеполци, община Пазарджик 35 337,35
37  „Повишаване капацитета и техническата обезпеченот на служителите на Община Пазарджик отговорни за управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции за програмен период 2021-2027 г. 51704,78
  Общо 46486711,75