Списък на финансираните проекти 2007-2013

назад

ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013

2979

 

Наименование на проекта Донор Стойност на проекта в лева
1 „Изготвяне на работни проекти за В и К мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик” Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 692420,00
2 “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Ал. Константиново и с. Главиница, община Пазарджик” Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 1103340,00
3 Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОПОС “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево” Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 442400,00
4 Инвестиционен проект “Изграждане на канализации и ПСОВ и подмяна на водопровода в с.Дебращица” Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 795786,80
5 Инвестиционен проект “Изграждане на канализации и ПСОВ и подмяна на водопровода в с.Паталеница “ Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 940510,80
6 Инвестиционен проект “Изграждане на канализации и ПСОВ и подмяна на водопровода в с.Црънча” Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти 766598,40
7 “Канализация на с.Добровница – Главен колектор І” ПУДООС към МОСВ 919747,00
8 “Канализация на с.Мирянци – Главна битова канализация І етап и реконструкция на част от водопроводната мрежа” ПУДООС към МОСВ 200591,00
9 “Канализация на с.Величково – ІІ етап –подмяна на водопровод” ПУДООС към МОСВ 500000,00
10 “Канализация на с.Синитево – Главен битов колектор І етап” ПУДООС към МОСВ 284005,21
11 Ремонт на дом за стари хора „Г. Кръстевич” Социално инвестиционен фонд 390181,44
12 „Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища” Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” Компонент 1: Образователна инфраструктура 5535383,42
13 Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за развитие в Община Пазарджик Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” Компонент 2: Социална инфраструктура 975516,08
14 „Пазарджик – устойчиво развиваща се община” Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.2: „Между регионално сътрудничество” 263040,00
15 Ремонт на читалище „Братя Консулови” Проект „Красива България” 48202,00
16 “Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик, чрез въвеждане на система за електронно управление” МДААР 758100,00
17 “Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик” Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” 9569902,36
18 ”С любов и грижа към хората в неравностойно положение” Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 79236,00
19 „Грижа за човека” Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 184464,00
20 "Дневен център за деца" Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 194851,00
21 “Изграждане на канализация, подмяна водо-провод, канална ПС и тласкател в населено място Ивайло,община Пазарджик І и ІІ етап” Програма ИСПА Мярка 2001/BG/16/P/PE/006. 4361293,58
22 "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие" Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 498000,00
23 "Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик" Оперативна програма "Техническа помощ" 390858,12
24 "Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик" Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” 416337,01
25 "Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на В и К мрежа на гр. Пазарджик" Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013” 49822725,34
26 "Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик" Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” 2436425,00
27 Ремонт южна фасада на Драматичен куклен театър „Константин Величков" Проект „Красива България” 198734,00
28 "Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово" Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” 1002094,42
29 „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик” Оперативна програма „Административен капацитет” 89960
30 "Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация" Оперативна програма „Административен капацитет” 195194,62
31 Проект "Подкрепа" Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема "Помощ в дома" 234584,31
  Общо   84290481,91