Социални проекти

назад

Проект: „Патронажна грижа + в община Пазарджик“

1894

Проект: „Патронажна грижа + в община Пазарджик

по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 

Обща стойност на проекта:  455 172,48 лева, което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез ЕСФ .

Продължителност на проекта : от 05.07.2021г. до 05.07.2022г.

Потребители: 213

Домашни помощници: 38

Медицински сестри:2

Психолози:2

Социални работници:2

Заявления за кандидатстване могат да се подават през целия период на договора.

  • Целева Група:
  1. Хора с увреждания;
  2. Възрастни хора в невъзможност от самообслужване над 54 г., други уязвими групи;
  3. Лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, за които има социална необходимост от социални услуги;
  4. Лица от рискови групи, за заразяване с COVID-19.
  • Необходими документи за кандидат - потребители на социална услуга „Патронажна грижа +в Община Пазарджик“:

1.  Заявление - декларация  /по образец/

2.  Документи за самоличност /за справка/

3.  Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/: Медицински протокол на ЛКК /копие/: Други медицински документи – актуални епикризи и др.

  • Необходими документи за лица желаещи да кандидатставт  за „Домашен помощник” :

1.Заявление за кандидатстване по образец

2.Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител – настойник, родител, попечител – за справка;

3. Декларация за обработка на лични данни /по образец/

4.Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, други медицински документи, при наличие на такива;

Документите на потребителите желаещи да ползват услугите по Проект „Патронажна грижа + в община Пазарджик” се  подават в сградата на Община Пазарджик, Център за информация и услуги, гише „Социални дейности“ и на електронна поща: [email protected]

телефон за информация 034/402-352