Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 454

77

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано в петък, 22.01.2021г.

 валидно до 05.02.2021г., 17:00 часа

         

         Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.№ 5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Уведомление за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ – Акт и Уведомление, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001854                                            от 17.11.2020г.

 

 

 

 

НИКМИ ТРАНС 2008 ЕООД

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000082 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001854/17.11.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Уведомление изх.№000339/29.07.2020г.

 

 

 

 

СТОЯН ДОЙЧЕВ ДИМИТРОВ

 

ПД

Изх №У000083 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на Уведомление изх.№000339/29.07.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001911                                           от 30.11.2020г.

 

 

 

ИВАНКА НИКОЛАЕВА ЛУМБЕВА-ГЯВУРОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000084 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001911/30.11.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000164                                           от 29.01.2020г.

Уведомление изх.№000111/29.01.2020г.

 

 

 

СТОЯН КРУМОВ ЗАРОВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000085 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000164/29.01.2020г./Уведомление изх.№000111/29.01.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001623                                           от 10.07.2019г.

Уведомление изх.№001075/10.07.2019г.

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000086 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001623/10.07.2019г./Уведомление изх.№001075/10.07.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001624                                            от 10.07.2019г.

Уведомление изх.№001076/10.07.2019г.

 

 

 

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000087 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001624/10.07.2019г./Уведомление изх.№001076/10.07.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002397                                          от 02.10.2019г.

Уведомление изх.№001806/02.10.2019г.

 

 

 

ДИМИТРИЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000088 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002397/02.10.2019г./Уведомление изх.№001806/02.10.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001737                                         от 22.07.2019г.

Уведомление изх.№001220/24.07.2019г.

 

 

 

ВАСИЛ ИЛИЕВ АТАНАСОВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000089 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001737/22.07.2019г./Уведомление изх.№001220/24.07.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002040                                          от 12.08.2019г. и №АУ000264                                          от 12.02.2020г.

Уведомление изх.№001472/13.08.2019г. и №000156/12.02.2020г.

 

 

 

КОСТАДИНКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000090 от 22.01.2021г. и №У000091 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002040/12.08.2019г. и №АУ000264/12.02.2020г. / Уведомление изх.№001472/13.08.2019г. и №000156/12.02.2020г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000327                                           от 06.03.2019г.

 

 

 

 

ВЕНЦИСЛАВ АТАНАСОВ БИРОВ

 

ДПС

 

Изх №У000092 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000327/06.03.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000428                                            от 28.03.2019г.

 

 

 

 

АСЕН ГАНЧЕВ ГЕТЕВ

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000093 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000428/28.03.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001644                                           от 12.07.2019г.

Уведомление изх.№001102/12.07.2019г.

 

 

 

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000094 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ001644/12.07.2019г./Уведомление изх.№001102/12.07.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000633                                            от 19.04.2019г.

 

 

 

 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000095 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000633/19.04.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000201                                          от 14.02.2019г.

 

 

 

 

ЗАПРЯН КУРТЕВ ДИМИТРОВ

 

ДПС/ДНИ/ТБО

 

Изх №У000096 от 22.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ000201/14.02.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002702                                           от 07.11.2019г.

Уведомление изх.№002087/07.11.2019г.

 

 

 

РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ КОЧЕВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000097 от 22.01.2021г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Спаска Лилова на длъжност Старши инспектор, в стая №5, ет.2 за връчване на АУЗД                               №АУ002702/07.11.2019г./Уведомление изх.№002087/07.11.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ Акт / Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 22.01.2021г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 05.02.2021г.