Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 453

70

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 публикувано във вторник   19.01.2021г.

 валидно до 02.02.2021г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и Уведомление за доброволно изпълнение на основани чл.182, ал.2, т.1 от ДОПК.

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - Акт, Уведомление ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

          

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000941                                            от  21.05.2019г.

Уведомление изх.№000433/21.05.2019г

КРАСИМИР БЛАГОВ    КУЗЕВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000065 от 19.01.2021г.

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ000941/21.05.2019г. , Уведомление изх.№000433/21.05.2019г

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Протокол ще  бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001011                                            от 28.05.2019г. .

Уведомление изх.№000491/28.05.2019г

ПЕТРАНКА ДЕЛЧЕВА БАНГЬОЗОВА  

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000066 от 19.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД  №АУ001011/28.05.2019г. и Уведомление за доброволно изпълнение изх.№000491/28.05.2019г.    

      В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001738                                            от 22.07.2019г.

Уведомление изх.№001222/25.07.2019г

АЛЕКСАНДЪР  МАРИНОВ БЕЛЧЕВ

 

ДНИ/ТБО

 

Изх №У000069 от 19.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ001738/22.07.2019г. Уведомление изх.№001222/25.07.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002048 от 13.08.2019г.                         

Уведомление изх.№001480/14.08.2019г

ТАНЯ  ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000070 от 19.01.2021г .

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002048/13.08.2019г., Уведомление изх.№001480/14.08.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002552                                            от 23.10.2019г.

Уведомление изх.№001950/23.10.2019г.

 

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ВЪЛКОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000071 от 19.012021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002552/23.10.2019г. Уведомление изх.№001950/23.10.2019г..

       В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002054                                            от 13.08.2019г.

Уведомление изх.№001481/14.08.2019г

 

НАСКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000072 от 19.01.2021г .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002054/13.08.2019г..,Уведомление изх.№001481/14.08.2019г

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002256                                           от 10.09.2019г. и

Уведомление изх.№001664/10.09.2019г

ПЕТЪР КИРИЛОВ  НАТОВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000073 от 19.01..2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002256/10.09.2019г./Уведомление изх.№001664/10.09.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002392                                            от 01.10.2019г.

Уведомление изх.№001802/01.10.2019г.

ВЕЛИКА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

 

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №У000074 от 15.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002392/01.10.2019г. Уведомление изх.№001802/01.10.2019г

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002394                                            от 01.10.2019г.

Уведомление изх.№001801/01.10.2019г

АТАНАС КРЪСТЕВ СТОЯНОВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000075 от 19.012021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002394/01.10.2019г. Уведомление изх.№001801/01.10.2019г.

        В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002623                                           от 30.10.2019г.

Уведомление изх.№002016/30.10.2019г

АНТОАНЕТА НАСКОВА

КОЦЕВА

 

ДНИ/ТБО/ДПС

 

Изх №У000076 от 19.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002623/30.10.2019г. Уведомление изх.№002016/30.10.2019г         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002766                                           от 13.11.2019г.

Уведомление изх.№002151/14.11.2019г

СТОЮ АЛЕКСАНДРОВ МИШЕВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У00077 от 19.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002766/13.11.2019г..,Уведомление изх.№002151/14.11.2019г.

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002781                                           от 26.11.2019г.

Уведомление изх.№002175/28.11.2019г.

СИЙКА ЙОВЧЕВА  ГЕОРГИЕВА

 

ДНИ/ТБО/ДПС

Изх №У000078 от 19.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска  на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002781/26.11.2019г.. Уведомление изх.№002175/28.11.2019г

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ002788                                           

от 27.11.2019г.

Уведомление изх.№002171/28.11.2019г

 

ЛУКО ПЕТКОВ ЛУЛОВ

 

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000079  от 19.01.2021г  .

       Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на АУЗД №АУ002788/27.11.2019г.

Уведомление изх.№002171/28.11.2019г

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

Акт за установяване на задължения №АУ001617 от 02.10.2020г.

 

 

СТС –КОМЕРС ЕООД

 

ДПС

Изх №У000080  от 19.01.2021г  .

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения №АУ001617 от 02.10.2020г.

   В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

 

 

 

Акт за установяване на задължения №АУ002171 от 27.08.2019г.

Уведомление изх.№001578/28.08.2019г

 

 

ТАТЯНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000081 от 19.01.2021г .

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения №АУ002171 от 27.08.2019г .

                Уведомление изх.№001578/28.08.2019г  

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 1.  

 

 

Акт за установяване на задължения №АУ001135 от 06.06.2019г.

Уведомление изх.№000603/06.06.2019г

 

 

ИВАН АЛЕКСИЕВ БОЖКОВ

 

ДНИ/ТБО

Изх №У000068 от 19.01.2021г .

         Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Пазарджик отдел "МДТ", бул. България № 41, при Цонка Гайдаджийска на длъжност Старши инспектор, в стая №3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения №АУ001135 от 06.06.2019г .

                Уведомление изх.№000603/06.06.2019г  

         В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт  и Уведомление ще бъде приложен към  преписката и  ще се смята  за редовно връчен.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 19.01.2021г. .

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 02.02.2021г.