Съобщения по чл.32 от ДОПК

назад

Списък 395

50

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда, 13.11.2019г.

валидно до 27.11.2019г., 17:00 часа

         

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.3 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК / Писмо, Уведомление или Решение. 

         В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - Акт, ведно със съобщението, Писмо, Уведомление или Решение, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

Вид, № и дата на Документа

Име на задълженото лице

Вид на задължението

№ и дата на  Съобщение почл.32 от  ДОПК

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000191 от  14.02.2019г.

 

 

 

 

 

 

ЙОСИФ МИЛЧОВ ГЪРДЕВ

 

ДПС

Изх №У000322 от 13.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,  при АЛБЕНА ГЕРГОВА  на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения № АУ000191/14.02.2019г.    

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт  ще бъде приложен към преписката и  ще се смята за редовно връчен.

  1.  

Акт за установяване на задължения №АУ000197 от  14.02.2019г.

 

 

 

 

 

ТАНЯ ЛЮБЕНОВА ГИГОВО

ДНИ/ТБО

Изх №У000323 от 13.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,  при АЛБЕНА ГЕРГОВА  на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Акт за установяване на задължения № АУ000197/14.02.2019г.    

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/ акт ще бъде приложен към преписката и  ще се смята за редовно връчен.

  1.  

Уведомление изх.№001576

от 28.08.2019г.

 

 

 

 

 

БОРИСЛАВ ДЕЛКОВ АЛЕКСАНДРОВ

*****

Изх №13-1025 от 13.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,  при АЛБЕНА ГЕРГОВА  на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Уведомление изх.№001576 от 28.08.2019г.    

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Уведомление ще бъде приложено  към  преписката и  щесе смята за редовно връчен.

  1.  

Писмо изх.№13-901-001

от  07.10.2019г.

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧОМПАЛОВ

*****

Изх №13-1027 от 13.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,  при АЛБЕНА ГЕРГОВА  на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Писмо изх.№13-901-001 от 07.10.2019г.    

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Писмо ще бъде приложено  към  преписката и  щесе смята за редовно връчен.

  1.  

Решение №13-903-001

от 11.10.2019г.

 

 

 

 

 

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ФИЛИПОВА

*****

Изх №13-1026 от 13.11.2019г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите  в 14-дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение в ОБЩИНА Пазарджик отдел "МДТ", бул. България №41,  при АЛБЕНА ГЕРГОВА  на длъжност Старши инспектор, в стая № 3, ет.2 за връчване на Решение.№13-903-001 от 11.10.2019г.    

 В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Решение  ще бъде приложено  към  преписката и  щесе смята за редовно връчен.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 13.11.2019г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 27.11.2019г.