Съобщение във връзка със спирането и възобновяването на сроковете по ЗОП, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

назад

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със спирането и възобновяването на сроковете по ЗОП, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. - обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г. и изменението му с бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г., за попадащите в обхвата процедури, обявени от Възложителя – Община Пазарджик, с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ще бъдат удължени съответните срокове.

В тази насока, Агенцията по обществени поръчки публикува следните Методически указания:

1. Методическо указание № МУ-5 от 14 април 2020 г. относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, стартирали след 13.03.2020 г. във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/04/MU5_2020.pdf

2. Методическо указание № МУ-6 от 16 април 2020 г. относно действия на възложителите при възобновяване на спрени срокове в процедури, открити преди 13.03.2020 г. във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обн. с бр. 34 на Държавен вестник от 9 април 2020 г.

https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2020/04/MU6_2020.pdf