Събития

назад

29.09.2012 г. /събота/

994

Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организира семинар в Пазарджик. На обучението ще присъстват всички 12 обществени възпитатели от МКБППМН, гр. Пазарджик, работещи с деца в риск.

Форумът да бъде открит от зам.-кмета Петър Петров в качеството му на председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Целта на обучението е повишаване на квалификацията на специалистите и усъвършенстване на работата на обществените възпитатели, в съответствие с разпоредбите на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните.

Обучителната сесия на обществените възпитатели ще се проведе на 29.09.2012 г. /събота/, от 11.30 часа, в Пленарна зала.