Събития

назад

18.11.2011 г. /петък/

1047

Откриване на извършените дейности по проект „Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Очаква се откриването да уважат с присъствието си министър-председателят на РБългария г-н Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова.

Информация:

Относно: Договор BG161РО001/1.4-02/2008/011 - S -06 от 08.06 2010г. с рег.№ 571/ 09.06.2010г. с предмет: „Строително-монтажни работи за осигуряване на достъпност и подобряване на градската физическа среда в град Пазарджик”, във връзка с реализацията на проект „Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: ДЗЗД "Пловдивинвест-План инвест" гр. Пловдив

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "Интегрирана градска среда" гр. Пловдив

ПРОЕКТАНТ: „ФЕН КО ДИЗАЙН” ЕООД гр.София

 

Срок на договора – 387 кал. дни, начало – 25.06.2010год.

Срок на проекта – 21.10.2011год.

 

          Етап І-ви, обхващащ територията от централната градска част между улица „Хан Крум”, ул. „Цар Симеон” и бул. „Генерал Гурко”, пространството, оформено като площад „Съединение”.

 

Eтап ІІ-ри, обхващащ територията от централната градска част между улица „Градски пазар”, ул. „Търговска”, ул. „Д. Казаков-Нерон” и площад „Съединение” с вътрешно-пространствени улици - „Асен Златаров”, „Гладстон”, „Отон Иванов”, „Старобанска”, „Димитър Бояджиев” и „Железарска.

 

          Eтап ІІІ-ти, обхващащ територията, затворена между ул. „Хан Крум”, ул. „Търговска”, ул. „Градски пазар”, ул. „Константин Величков” и ул. „Цар Самуил” с вътрешно-пространствени улици - „Иван Вазов”, „Асен Златаров”, „2-ри януари”, „Отон Иванов” и „Пейо Яворов”

 

          Eтап ІV-ти, обхващащ територията, затворена между ул. „Екзарх Йосиф”, ул. „Хан Крум”, ул. „Цар Самуил”, ул. „Константин Величков” и ул. „Генерал Гурко”, т.е пространството, оформено като площад „Константин Величков” с вътрешно-пространствена улица - ул. „2-ри януари”:

 

Eтап V-ти, обхващащ територията от централната градска част, заобиколена от ул. „Константин Величков”, ул. „Генерал Гурко”, ул. „2-ри януари”, ул. „Градски пазар” и продължението на ул. „Асен Златаров”. Вътрешно-пространствена улица е ул. „Константин Величков”, която разделя територията на пети етап на две зони. Едната зона е обособена от площад „Васил Левски” и пространствата около Спортната зала, Плувния басейн и търговския център, разположени около площада, а другата зона е кварталът със съществуващите сгради на хотел „Елбрус”.

 

Eтап VІ-ти, обхващащ парковата зона между ул. „Д. Казаков – Нерон”, ул. „Хан Крум” и площад „Съединение”:

 

По етап VІІ-ми, обхващащ градинката пред старата баня, между улиците „Градски пазар” и „Генерал Гурко”.

 

 

Изпълнени видове работи:

 

-        Демонтажни и подготвителни работи;

-        Полагане на настилки ;

-        Полагане на стенни облицовки и допълнителни елементи;

-        Реновиране на тревни площи, затревяване;

-        Засаждане на растителност;

-        Разполагане на елементи на градското обзавеждане – кошчета, пейки, цветарници, антипаркинг елементи, табели;

-        Реновиране на фонтани;

-        Подмяна на дъждоприемни решетки;

-        Ново осветление.

 

Общата стойност на изпълнените и актувани СМР е 7 383 076,47 лв. с ДДС;

Строителен надзор 143 160 лв. с ДДС;