РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗЗЛПСПОИН

назад

СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

(ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ)

 

І Начин на подаване на сигнал

Сигнали за нарушения могат да се подадат устно или писмено, включително  на електронна поща,  до  Ангел Стоилов  Додников, както следва: 

(1) на електронен адрес: [email protected]

(2) с писмо до адрес: гр. Пазарджик, бул. България №2 – Община Пазарджик - в случай на подаване на сигнала чрез писмо сигнализиращото лице следва да бъде насочен да обозначи писмото като “Поверително” и да посочи като получател данните на горепосоченото лице;

(3) чрез телефонен разговор на  0884388444;

(4) по време на лична среща с  посоченото лице.

 

ІІ.  За подаване на сигналите

 може да се използва Формуляр  - Приложение №3 от Вътрешните правила.-   ZZLPSPOIN_Formuljar-za-registrirane-na-signal_13.12.2023.docx (live.com)

 

 

ІІІЛица, които могат да подават

сигнали са тези,  на които  им е станало известно  за нарушението  в качеството на:

 1. Служител в Община Пазарджик , когато информацията им е станала известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения;  
 2. Лица, работещи под надзора и ръководството на изпълнители, подизпълнители и доставчици на Община Пазарджик
 3. Лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 4. Доброволец, платен или неплатен,  стажант в Община Пазарджик .
 5. Член на управителен или контролен орган на общинско търговско дружество, 
 6. Кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа в Община Пазарджик, получил в това качество информация за нарушение;
 7. Работник или служител на Община Пазарджик, когато   информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

 

 

 

ІV. Приложно поле ,  обхват/ области  на нарушението.

  Вътрешните правила се прилагат по отношение на сигнали за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, в съответствие   функциите и правомощията на Община Пазарджик, в следните области:  

 1. Възлагане на обществени поръчки и възлагане на договори за концесия;
 2. Управление и безопасност на общинските пътни инфраструктури;
 3. Опазване на околната среда/ енергийната ефективност, устойчиво управление на отпадъците, управление на шума в околната среда, управление на водите и почвата, оценката на въздействие на публични и частни проекти върху околната среда, опазване на природата и биологичното разнообразие и др./;
 4. Защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 5. Сигурността на мрежите и информационните системи;
 6. Измама и всяка друга незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на  Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 7. Извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята рабата или при изпълнение на служебните си задължения;
 8. Правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 9. Трудовото законодателство;
 10. Законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба;