Кариери

назад

Покана за изразяване на интерес позиция стоматолог по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

4166

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Пазарджик кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, „Майчино и детско здраве” (позиция стоматолог – 1120 часа за целия период на проекта) по проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”, BG05M9OP001-2.004-0009, Договор BG05M9OP001-2.004, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Пазарджик

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1. Основни изисквания

  • да са физически лица;
  • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност Стоматология;
  • да имат професионален опит не по-малък от 2 години като зъболекар;
  • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
  • да притежават компютърна грамотност;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация;

Ще се счита за предимство:

да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

1.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

Писмено заявление за кандидатстване.
Автобиография по образец.
Декларация по образец.
Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

2.Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие” в срок до 17.00 часа на 12.10.2016г. включително. /за въпроси: Светлана Стаменова – стая № 908, 9 етаж, община Пазарджик, тел.402 306/

 

3.Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

4.Подборът протича в два етапа:

Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 /три/ дневен срок от изтичане срока на обявлението;
Интервю в 3 /три/ дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик до 17.00 часа на 17.10.2016г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 /три/ дневен срок от провеждането на интервюто. Списъкът с класираните кандидати се публикува на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик.