Кариери

назад

Покана за изразяване на интерес позиция педиатър по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

4603

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Пазарджик кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция педиатър – 2240 часа за целия период на проекта) по проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик”, BG05M9OP001-2.004-0009, Договор BG05M9OP001-2.004, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Пазарджик

 

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;
 • да не са в конфликт на интереси;

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

1.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография по образец.
 • Декларация по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

2.Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие” в срок до 17.00 часа на 12.10.2016г. включително. /за въпроси: Светлана Стаменова – стая № 908, 9 етаж, община Пазарджик, тел.402 306/

 

3.Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

4.Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 /три/ дневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Интервю в 3 /три/ дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

 

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик до 17.00 часа на 17.10.2016г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 /три/ дневен срок от провеждането на интервюто. Списъкът с класираните кандидати се публикува на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик.