Кариери

назад

Конкурс за свободни работни места за длъжностите по проект „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

5217

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0009 „Център за социално включване „Развитие”, Договор BG05M9OP001-2.004, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Пазарджик

 

О Б Я В Я В А

Конкурс за свободни работни места за длъжностите:

 

Персонал за управление на центъра

 • Ръководител /Управител  - 1 бр. – работно време - 8 ч.
 • Счетоводител /касиер/домакин - 0,5 бр. – работно време - 4 ч.
 • Хигиенист  - 0,5 бр.– работно време - 4 ч.
 • Шофьор - 1 бр. – работно време - 8 ч.

 

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”       

 • Социален работник - 1 бр. – работно време – 8 ч.
 • Логопед  - 1 бр. – работно време – 8 ч.
 • Психолог - 1 бр. – работно време - 8 ч.
 • Рехабилитатор - 1 бр. – работно време – 8 ч.
 • Медицинска сестра  - 1 бр. – работно време - 8 ч.
 • Медиатор  - 1 бр. – работно време - 8 ч.

 

За услугата „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”

 • Специален педагог  - 1 бр. – работно време – 8 ч.

 

За услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”

 • Социален работник - 2 бр. – работно време – 8 ч.
 • Медиатор - 1 бр. – работно време – 8 ч.

 

За услугите: ”Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” и „Майчино и детско здраве”

 • Медицинска сестра  - 1 бр. – работно време – 8 ч.

 

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-              Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и бъдещи родители;

-              Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;

-              Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;

-              Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

-              Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;

-              Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;

-              Да участват в организирани обучения, както и в срещите на екипа от специалисти на Център за социално включване, да им оказват съдействие, съгласно своите компетентности;

За обявените длъжности в Център за социално включване, с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

 

За длъжността Ръководител/Управител

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър”; професионално направление – Хуманитарна специалност /педагогика, психология, социални дейности, управление на човешките ресурси/
Познаване на нормативната уредба

2.1.        Добри познания на нормативната уредба като: Закон за социално подпомагане, ППЗСП, Закон за закрила на детето, ППЗЗД;

Професионален опит – за заемане на длъжността се изисква професионален опит минимум 2/две/ години по специалността. Предишен опит в областта на социалните услуги, работа по проекти и работа с деца с увреждания, ще се счита за предимство.

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ. Основни задължения и отговорности:

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Център за социално включване, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
Разработва правилата за дейността на Центъра за ранна интервенция на уврежданията, изготвя всички необходими документи предхождащи същинското предоставяне на услугите.
Изготвя предварителни графици за работа на специалистите.
Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в Центъра или при мобилната работа на специалистите;
Отговаря за отчетната документация на специалистите ангажирани да работят в отделните услуги;
Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материални активи;
Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;
Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
 Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;
Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в Центъра;
Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;
Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Център за социално включване.
Представя на Ръководителя/координатора на проекта ежемесечни отчети за изпълнение на дейностите и всички счетоводни документи, свързани с изготвяне на искания за междинни и окончателни плащания от екипа по управление на проекта
Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Център за социално включване, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
Разработва правилата за дейността на Центъра за ранна интервенция на уврежданията, изготвя всички необходими документи предхождащи същинското предоставяне на услугите.
Изготвя предварителни графици за работа на специалистите.
Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в Центъра или при мобилната работа на специалистите;
Отговаря за отчетната документация на специалистите ангажирани да работят в отделните услуги;
Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материални активи;
Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;
Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;
Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в Центъра;
Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;
Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия Център за социално включване.
Представя на Ръководителя/координатора на проекта ежемесечни отчети за изпълнение на дейностите и всички счетоводни документи, свързани с изготвяне на искания за междинни и окончателни плащания от екипа по управление на проекта

 

За длъжността Счетоводител/касиер/домакин

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”; Специалност – икономика /счетоводство/финанси/;
Познаване на нормативната уредба – отлични познания на нормативната уредба специфична за работата – Закон за счетоводството и на нормативните актове, свързани с допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит. Предишен опит по специалността ще се счита за предимство.

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Отговаря за финансово-счетоводната дейност, свързана с дейността на центъра, в съответствие с нормативните и поднормативните актове, регламентиращи този тип дейности;
Създава счетоводната документация на Центъра, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, изискванията на Управляващия органи и договора за безвъзмездна помощ;
Осигурява аналитичност на счетоводните записвания, така че разходите на Центъра да бъдат проследими и идентифицирани;
Предоставя необходимата информация на счетоводителя на проекта за изготвянето на месечните, междинните и окончателните финансови отчети;
Подпомага дейността на управителя на Центъра в процеса на финансовото му управление;
В случай на констатирани нарушения и нередности сигнализира управителя на Центъра.

 

За длъжността Хигиенист

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – завършено средно образование 
Познаване на нормативната уредба – необходимите инструкции на РЗИ.
Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит.

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

Да работят самостоятелно и в екип.
Да имат качества за оперативност, комуникативност, отговорност към своите служебни задължения.
Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да имат моралната и психологическа нагласа да работят с децата от целевата група.

ІІІ.     Характер на работата:

Извършва ежедневно почистване на помещенията, коридори, врати, прозорци, работни повърхности;
Съгласно изискванията на РЗИ поддържа нужното хигиенно ниво в Центъра;
Следи за повредите в различните помещения (счупени стъкла, столове, развалени кранчета на чешми и др.) и ежедневно ги съобщава на Ръководителя на центъра;
Спазва правилата по охрана на труда, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания.

За длъжността Шофьор

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено средно образование;
Правоспособност за управление на МПС – категория D;
Удостоверение за психологическа годност;
Професионален опит - минимум 2 години трудов стаж;
Познаване на нормативната уредба – Правилник за движение по пътищата
Място на работа – Мобилна работа
Ще се счита за предимство:

-      да притежава комуникативни умения и умения за работа в екип, наблюдателност и отговорност;

-      да бъде отговорен, прецизен, организиран, лоялен, самодисциплиниран.

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

Свидетелство на управление на МПС – категория D
Да притежават валидна карта за квалификация на водач на МПС
Да притежава удостоверение за психологическа годност
Да умеят да водят отчетната документация на МПС-то
Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

ІІІ.     Характер на работата:

Превозва потребители и специалисти по определен график на Центъра;
Следи за нормалната работа на МПС и спазва правилата за безопасност на движението;
Явява се на работа без да е употребил алкохол или друг вид упойващи вещества, като осъществява дейността си по превозване на хора само след получаване на заверен пътен лист;
Води отчетната документация за пробега на автомобила и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за моторното превозно средство;
Подготвя и представя месечни доклади за извършените от него дейности през изминалия месец, на прекия си ръководител в срок до 10-то число на следващия месец;
Следи за безопасността, хигиената и противопожарната безопасност в превозното средство;
Спазва Закона за движение по пътищата;
Подпомага процеса на качване и слизане от МПС на потребителите на услугата;
Уважава поверителността на ползвателите на услуги и спазва общия режим в Център за социално включване за съхранение и достъп до поверителна информация;
Спазва изискванията на утвърдения Правилник за вътрешния трудов ред;
Спазва политиките на Центъра и установените процедури за работа с клиенти;
Познава много добре целите, дейностите и услугите, предоставяни в Център за социално включване; 

За длъжността Социален работник

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност – социални дейности, психология, социология, педагогика или придобита педагогическа правоспособност, хуманитарни и стопански науки;
Професионален опит – не се изисква;
Ще се счита за предимство:

-              практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в     областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

-              добро познаване на Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;

-              способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-              да притежава компютърна грамотност.

ІІ.     Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
Проучване и анализ на индивидуалните потребности на потребителите от целевите групи и насочване към подходящите за тях услуги/дейности в Център за социално включване, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;
Оказване на методическа подкрепа на служителите на Центъра и изготвяне на общ график за дейността им;
Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова работа с потребителите на Центъра;
Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на потребителите на Центъра;
Изготвяне на графици за провеждане на групова и индивидуална работа с потребители, както и за работата на терен;
Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти на Център за социално включване;
Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Центъра;
Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на Център за социално включване;
Организиране на екипните срещи на специалистите по проекта;
Организиране и участие в периодични срещи с екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали, относно същността на услугите, в които участва.

 

За длъжността Психолог

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование;
Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
Специалност – психология;
Професионален опит – не се изисква;
Ще се счита за предимство:

-              практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

-              добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

-              способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-              да притежава компютърна грамотност.

ІІ.     Специфични изисквания към кандидатите:

1.  Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2.  Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3.  Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта, в който участва и мотивираност за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете;
Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи по проекта и насочване към подходящите за тях услуги/дейности, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете;
Оказване на методическа подкрепа на служителите на Център за социално включване;
Разработване на програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност за провеждане на групова работа с целевите групи по проекта;
Провеждане на групова и индивидуална консултация и подкрепа на целевите групи по проекта, съгласно своята компетентност;
Провеждане на групови и индивидуални сесии за консултация и подкрепа на родители на деца, относно особеностите на психичното развитие на децата, посещаващи Център за социално включване;
Посещения в домовете на потребителите и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
Разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите на Център за социално включване;
Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите, и при необходимост изготвяне на психологични характеристики на децата;
Насочване и консултиране на родителите относно съществуващи възможности за подобряване на състоянието на децата, както и за подходящи професионалисти, ако е необходимо;
Провеждане на срещи с родителите относно обсъждане на подходящи варианти и методи за работа с децата им, целящи постигане на максимални резултати за подобряване на училищната им готовност;
Оказване на подкрепа на персонала в детските градини, където има интегрирани деца от уязвими групи в изпълнение на проекта, провеждане на индивидуална работа с тези деца и техните семейства, както и взаимодействие със социалните работници по проекта;
Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности, в които участва;
Участие в периодични срещи с останалите специалисти включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

 

За длъжността Рехабилитатор

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - средно специално медицинско образование – рехабилитатор;
Професионален опит - не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
Ще се счита за предимство:

-              да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;

-              да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи;

-              да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

-              да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип. 

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Идентифициране на потребители на услугите и мотивиране за включване на потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър и медиатор;
Да оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността;
Изработва оценки за възможностите на потребителите;
Работи по изготвени от него: годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график;
Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации без и със помощта на предоставените му уреди;
Работи индивидуално и групово с потребители;
Дава съвети и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашни условия;
Информира и обсъжда с роднини на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра;
Системно се самообразова и повишава квалификацията си;
Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от 0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър;
Подпомагане на дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни прегледи на децата, като работи под негово ръководство;
Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, участващи в услугите;
Разработване на информационни материали за родителите;
Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги;
Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

 

За длъжността Медицинска сестра

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование - завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;

     2. Професионален опит - не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;

     3. Ще се счита за предимство: 

-              да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки;

-              да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи;

-              да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

-              да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип. 

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

     1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

     3. Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

     1. Идентифициране на потребители на услугите и мотивиране за включване на  

       потребители, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с

       педиатър и медиатор;

2. Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители с деца от

   0 до 7 години под прякото наблюдение на педиатър;

3. Подпомагане на дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни  

   прегледи на децата, като работи под негово ръководство;

4. Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, участващи в услугите;

5. Разработване на информационни материали за родителите;

6. Провеждане на здравно консултиране на родителите на деца от 0 до 7 години, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали на здравна тематика;

7. Участие в подготовката на графици за провеждане на дейностите, в които участва;

8. Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги;

9. Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;

10. Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

11. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на здравната услуга, в която участва.

 

За длъжността Медиатор в услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено средно образование;
да са родители на деца с увреждане - „експерти от опит” 1 или да имат медицинска квалификация;
Професионален опит – не се изисква
Ще се счита за предимство:

-      да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск;

-      да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

-      да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

1 Родителите-експерти от опит са родители на деца с увреждане.

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;
При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;
Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване;
Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

 

За длъжността Медиатор

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено средно образование;
Професионален опит – не се изисква;
Ще се счита за предимство:

-      да имат практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск.

-      да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

-      да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;
При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;
Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване;
Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите, под ръководството на социалния работник;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

 

За длъжността Логопед

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност – логопед, с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
Професионален опит – не се изисква;
Ще се счита за предимство:

-      практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

-      способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-      да притежава компютърна грамотност.

ІІ.Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Центъра.
Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;
Участие в групи за работа с родители;
Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
Подпомагане, съвместно с рехабилитатора на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и
подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в Център за социално включване.
Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

 

За длъжността Специален педагог

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено висше образование; образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност – специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
Професионален опит – не се изисква;
Ще се счита за предимство:

-      практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

-      добро познаване на Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;

-      способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-      да притежава компютърна грамотност.

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

Проучване на целевата група, с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;
Подготовка на план за дейността си;
Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете, съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: - комуникативни и комуникационни умения, - самостоятелна работа в клас и в къщи, - самостоятелно учене, - работа в група, - решаване на проблеми, - критично и конструктивно мислене;
Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;
Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;
Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане, с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в Център за социално включване;
Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;
Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други:

-      за подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане, и стимулиране на личностното им развитие; - за провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми;

-      за консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности;

-      за формите за самоподготовка в къщи;

9. Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
10. Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
11. Посещение, заедно с децата и родителите на училище, с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
12. Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
13. Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на Център за социално включване;
14. Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 

Писмено заявление за кандидатстване.
Автобиография по образец.
Декларация по образец.
Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие”

в срок до 17.00 часа на 12.10.2016г. включително.

/за въпроси: Светлана Стаменова – стая №908, 9 етаж, община Пазарджик,

тел. 034 402 306/

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 2 /дву/ дневен срок от изтичане срока на обявлението;
Интервю в 3 /три/ дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик до 17.00 часа на 21.10.2016г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 /три/ дневен срок от провеждането на интервюто. Списъкът с класираните кандидати се публикува на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик.