Кариери

назад

Конкурс за свободни работни места за длъжностите по проект „Център за социално включване и развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

4714

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0009 „Център за социално включване и развитие”, Договор BG05M9OP001-2.004, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Пазарджик

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за свободни работни места за длъжностите:

 

Персонал за управление на центъра

 • Ръководител /Управител - 1 бр. – работно време - 8 ч.
 • Счетоводител /касиер/домакин - 0,5 бр. – работно време - 4 ч.
 • Шофьор  - 1 бр. – работно време - 8 ч.

 

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”       

 • Логопед  - 1 бр. – работно време – 8 ч.
 • Медиатор - 1 бр. – работно време - 8 ч.

 

За услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”

 • Медиатор  - 1 бр. – работно време – 8 ч.

 

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-                    Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и бъдещи родители;

-                    Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;

-                    Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;

-                    Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

-                    Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;

-                    Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;

-                    Да участват в организирани обучения, както и в срещите на екипа от специалисти на Център за социално включване, да им оказват съдействие, съгласно своите компетентности;

За обявените длъжности в Център за социално включване, с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

 

За длъжността Ръководител/Управител

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър”/”Магистър”; професионално направление – Хуманитарна специалност /педагогика, психология, социални дейности, управление на човешките ресурси/
Познаване на нормативната уредба

2.1.           Добри познания на нормативната уредба като: Закон за социално подпомагане, ППЗСП, Закон за закрила на детето, ППЗЗД;

Професионален опит – за заемане на длъжността се изисква професионален опит минимум 2/две/ години по специалността. Предишен опит в областта на социалните услуги, работа по проекти и работа с деца с увреждания, ще се счита за предимство.

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ. Основни задължения и отговорности:

        1)Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Център за социално включване, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

         2)Разработва правилата за дейността на Центъра за ранна интервенция на уврежданията, изготвя всички необходими документи предхождащи същинското предоставяне на услугите.

         3)Изготвя предварителни графици за работа на специалистите.

         4)Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в Центъра или при мобилната работа на специалистите;

         5)Отговаря за отчетната документация на специалистите ангажирани да работят в отделните услуги;

         6)Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материални активи;

        7)Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;

        8)Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

        9)Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

10) Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

11) Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;

12) Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

13) Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в Центъра;

14) Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

15) Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;

16) Осъществява контакт и информира екипа на проекта;

17) Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Център за социално включване.

18) Представя на Ръководителя/координатора на проекта ежемесечни отчети за изпълнение на дейностите и всички счетоводни документи, свързани с изготвяне на искания за междинни и окончателни плащания от екипа по управление на проекта

19) Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Център за социално включване, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

20) Разработва правилата за дейността на Центъра за ранна интервенция на уврежданията, изготвя всички необходими документи предхождащи същинското предоставяне на услугите.

21) Изготвя предварителни графици за работа на специалистите.

22) Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в Центъра или при мобилната работа на специалистите;

23) Отговаря за отчетната документация на специалистите ангажирани да работят в отделните услуги;

24) Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материални активи;

25) Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;

26) Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

27) Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;

28) Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;

29) Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;

30) Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;

31) Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в Центъра;

32) Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;

33) Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;

34) Осъществява контакт и информира екипа на проекта;

35) Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия Център за социално включване.

36) Представя на Ръководителя/координатора на проекта ежемесечни отчети за изпълнение на дейностите и всички счетоводни документи, свързани с изготвяне на искания за междинни и окончателни плащания от екипа по управление на проекта

 

За длъжността Счетоводител/касиер/домакин

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - Завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”; Специалност – икономика /счетоводство/финанси/;
Познаване на нормативната уредба – отлични познания на нормативната уредба специфична за работата – Закон за счетоводството и на нормативните актове, свързани с допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
Професионален опит – за заемане на длъжността не се изисква професионален опит. Предишен опит по специалността ще се счита за предимство.

ІІ.        Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Компютърна грамотност.

ІІІ.      Характер на работата:

Отговаря за финансово-счетоводната дейност, свързана с дейността на центъра, в съответствие с нормативните и поднормативните актове, регламентиращи този тип дейности;
Създава счетоводната документация на Центъра, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, изискванията на Управляващия органи и договора за безвъзмездна помощ;
Осигурява аналитичност на счетоводните записвания, така че разходите на Центъра да бъдат проследими и идентифицирани;
Предоставя необходимата информация на счетоводителя на проекта за изготвянето на месечните, междинните и окончателните финансови отчети;
Подпомага дейността на управителя на Центъра в процеса на финансовото му управление;
В случай на констатирани нарушения и нередности сигнализира управителя на Центъра.

 

За длъжността Шофьор

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено средно образование;
Правоспособност за управление на МПС – категория D;
Удостоверение за психологическа годност;
Професионален опит - минимум 2 години трудов стаж;
Познаване на нормативната уредба – Правилник за движение по пътищата
Място на работа – Мобилна работа
Ще се счита за предимство:

-         да притежава комуникативни умения и умения за работа в екип, наблюдателност и отговорност;

-         да бъде отговорен, прецизен, организиран, лоялен, самодисциплиниран.

ІІ.        Специфични изисквания към кандидатите:

Свидетелство на управление на МПС – категория D
Да притежават валидна карта за квалификация на водач на МПС
Да притежава удостоверение за психологическа годност
Да умеят да водят отчетната документация на МПС-то
Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

ІІІ.      Характер на работата:

Превозва потребители и специалисти по определен график на Центъра;
Следи за нормалната работа на МПС и спазва правилата за безопасност на движението;
Явява се на работа без да е употребил алкохол или друг вид упойващи вещества, като осъществява дейността си по превозване на хора само след получаване на заверен пътен лист;
Води отчетната документация за пробега на автомобила и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за моторното превозно средство;
Подготвя и представя месечни доклади за извършените от него дейности през изминалия месец, на прекия си ръководител в срок до 10-то число на следващия месец;
Следи за безопасността, хигиената и противопожарната безопасност в превозното средство;
Спазва Закона за движение по пътищата;
Подпомага процеса на качване и слизане от МПС на потребителите на услугата;
Уважава поверителността на ползвателите на услуги и спазва общия режим в Център за социално включване за съхранение и достъп до поверителна информация;
Спазва изискванията на утвърдения Правилник за вътрешния трудов ред;
Спазва политиките на Центъра и установените процедури за работа с клиенти;
Познава много добре целите, дейностите и услугите, предоставяни в Център за социално включване; 

 

За длъжността Медиатор в услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено средно образование;
да са родители на деца с увреждане - „експерти от опит” 1 или да имат медицинска квалификация;
Професионален опит – не се изисква
Ще се счита за предимство:

-         да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск;

-         да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

-         да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

1 Родителите-експерти от опит са родители на деца с увреждане.

ІІ.        Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.      Характер на работата:

Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;
При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;
Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване;
Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

 

За длъжността Медиатор

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено средно образование;
Професионален опит – не се изисква;
Ще се счита за предимство:

-         да имат практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск.

-         да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

-         да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

ІІ.        Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.      Характер на работата:

Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите 1.групи;
Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;
При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;
Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване;
Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите, под ръководството на социалния работник;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

 

За длъжността Логопед

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование - завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност – логопед, с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
Професионален опит – не се изисква;
Ще се счита за предимство:

-         практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

-         способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-         да притежава компютърна грамотност.

ІІ.Специфични изисквания към кандидатите:

Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.      Характер на работата:

Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Центъра.
Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;
Участие в групи за работа с родители;
Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
Подпомагане, съвместно с рехабилитатора на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в Център за социално включване.
Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 

 • Писмено заявление за кандидатстване.
 • Автобиография по образец.
 • Декларация по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие”

в срок до 17.00 часа на 28.10.2016г. включително.

/за въпроси: Светлана Стаменова – стая № 908, 9 етаж, община Пазарджик,

тел. 034 402 306/

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 /три/ дневен срок от изтичане срока на обявлението;
Интервю в 5 /пет/ дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик до 17.00 часа на 03.11.2016г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 /три/ дневен срок от провеждането на интервюто. Списъкът с класираните кандидати се публикува на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик.