Кариери

назад

Конкурс за длъжността юрисконсулт – 1 /една/ щатна бройка в сектор “Контрол”, отдел „МДТ”, дирекция “БОС”

4950

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №2699 / 11.11.2016 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността юрисконсулт – 1 /една/ щатна бройка

в сектор “Контрол”, отдел „МДТ”, дирекция “БОС”

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование- Висше;
 • Специалност- Право;
 • Образователно-квалификационна степен- Магистър;
 • Професионален опит - не се изисква;
 • Ранг – V- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 • компютърна грамотност- много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения
 • интервю-събеседване.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • копие на документ за самоличност;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител ; 
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • удостоверение за правоспособност.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да се допусне до следващия етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 14.11.2016 год. до 25.11.2016 год. включително.

 

6. Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 1 - от 420 лв. до 1100 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardjik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • осъществяване на процесуално представителство;
 • прилагане на нормативните актове;
 • подготвяне на документи,съобразени с действащата нормативна база;
 • дава юридически консултации на служителите на общината, бюджетните мероприятия и други звена към Община Пазарджик,свързани с извършване на пряката им работа;
 • участва в изготвянето на становища по жалби и писма от ФЛ и ЮЛ.

 

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик