Кариери

назад

Конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел “Бюджет и отчетност”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

4603

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2228 / 28.09.2016 г. на Кмета на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел “Бюджет и отчетност”, дирекция

“Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – висше;
 • Образователна степен – бакалавър;
 • Специалност – Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол;
 • Ранг – ІV- ти младши;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:          

 • професионалният опит да е придобит в сферата на държавната администрация;

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;
 • Интервю – събеседване.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - оригинал;
 • копие на документ за самоличност;
 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители – оригинал; 
 • свидетелство за съдимост – оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документ, удостоверяващ професионалния опит;

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник/ оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 29.09.2016 год. до 11.10.2016 г. включително.

 

6. Граници (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 2 - от 420 лв. до 1300 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят: 

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardjik.bg

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Организира и изготвя бюджета на община Пазарджик през съответната бюджетна година
 • Организира и изготвя бюджета с всички необходими приложения и справки към него за МФ.
 • Организира и изготвя среднострочна 3-годишна бюджетна прогноза, съгласно указанията и сроковете дадени от МФ.
 • Изготвя експертни, финансови и икономически анализи, справки и други свързани с бюджетния процес
 • Системно въвежда данни за бюджета и отчета в ИСО (информационна система за общините) към МФ.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ
Кмет на Община Пазарджик

 

 

Изготвил:
Димитрина Стамболиева - Пищронева
Гл. специалист “ЧР”