Програма за управление на община Пазарджик 2019-2023

назад

 

 П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА

2019 – 2023г.

Резюме

          Програмата взима под внимание стратегическите цели за общинско развитие за периода 2019 – 2023г. и в частност на ИПГВР като същевременно отразява възможностите на финансиране от Структурните фондове на ЕС.

Програмата за управление е съобразена с функциите е правомощията на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от Европейския съюз.

Програмата е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.

 

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕТО

 

ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

          При предоставянето на публични услуги Община Пазарджик ще се ръководи от принципите на прогнозируемост, ефективност, ефикасност и контрол от страна на гражданите.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Достъп до информация и услуги, прозрачност на административните процедури.

ИНВЕСТИЦИИ И ЗАЕТОСТ           

          Създаване на условия за развитието на бизнес средата и повишаване на заетостта в Община Пазарджик.

ИНФРАСТРУКТУРА

         Община Пазарджик не е само град Пазарджик и град Пазарджик не е само център.

ОБРАЗОВАНИЕ

          Главна ценност в образователната система е детето. Работата на общинската администрация и кметовете в селата следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата.

КУЛТУРА

          Културата е духовния облик на Община Пазарджик – колкото по-пъстра и многообразна бъде, толкова повече ще се обогатяват гражданите на Пазарджик.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

          Социалната политика в Община Пазарджик ще бъде насочена към намаляване на безработицата, повишаване качеството на живот на хората с ниски доходи, хора с увреждания, сираци, самотни майки, деца нуждаещи се от закрила и болни възрастни хора.

СПОРТ И ТУРИЗЪМ

          Насърчаване на масовия спорт, привличане на децата и младежите в спортните зали, подпомагане на клубната дейност и успешно развитие на професионалния спорт.

ЕТНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

          Толерантност, взаимопомощ и насърчаване на различията в рамките на общоприетите от местната общност правила.

 

1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

За реализацията на качествено административно обслужване на населението Община Пазарджик планира осигуряване на ефективно функциониране на електронното правителство и увеличаване на броя на услугите, предоставяни по електронен път. Важен приоритет в тази сфера е продължаване на процеса на автоматизиране на дейностите:

          Създава се електронен регистър чрез цифровизация на картотечния регистър на починалите лица в град Пазарджик и кметствата. Регистърът улеснява дейностите по издаване на документи по гражданско състояние, свързани с данните на починалите лица.

Създава се електронен вариант на личните регистрационни картони на населението на град Пазарджик и на кметствата в общината.

Въвеждат се актовете по гражданско състояние за събития, настъпили след 2000 г. в Националния регистър по гражданско състояние (НРГС), с което се предоставя възможност на гражданите да се снабдяват с преписи  и удостоверения от актовете на територията на цялата страна.

          Издаване на документи по гражданска регистрация от Национална база данни „Население” на лица, независимо от адресната им регистрация.

Внедряване на деловодна система в кметствата на Община Пазарджик за осъществяване на деловодната дейност и документообработка, което ще осигури бързо намиране на всеки регистриран документ, ще се предостави възможност за ускорено извличане на справочни данни за всяка регистрирана преписка, ще се регламентира ефективна технология за сроков контрол и архивно запазване на документите и ще се преустанови използването на деловодни регистри, поддържани на хартиен носител.

2. ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

2.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Основни мерки в сферата, касаеща управлението на отпадъци, са  затваряне и рекултивиране на остаряло депо за твърди и строителни отпадъци, надграждане на новото депо, в т. ч. изграждане на съоръжения и инсталации, контролиране и недопускане появата на нови нерегламентирани сметища в населените  места от региона, рекултивация на замърсени терени и въвеждане на разделно събиране на битовите и промишлени отпадъци.

Сред тези мерки се открояват следните стратегически инвестиционни проекти за дългосрочно управление на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община Пазарджик:

- „Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за  отпадъци;

  •   „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера“ при изпълнението на проект: „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци от общините Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“;

- „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор”.

Наред с горното, Община Пазарджик ще поддържа постигната система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците, обхващаща 100% от населението на общината – гр. Пазарджик и 31 населени места от територията на общината, ще подобрява качеството на предлаганата услуга .

Приоритетът е насочен основно  към постигане на съответствие с европейските Директива 75/442/ЕИО относно управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕИО относно депониране на отпадъци. 

2.2 ПУБЛИЧЕН ТРАНСПОРТ

За да реши комуникационните си проблеми, Община Пазарджик предвижда изготвянето на Стратегия за оптимизиране на транспорта в зависимост от реалните потребности и характеристиката на потребителите.

Предстои изготвянето на стратегия за превръщане на Пазарджик в интелигентен град, която след това поетапно ще бъде изпълнявана. Ще се търсят решения за управление на трафика, транспорта и комуникацията в средно голям град като Пазарджик, за управление на енергоснабдяване, гражданска защита и разбира се за административно обслужване. Интернет приложение за показване на свободните паркоместа. Ще се усъвършенстват предлаганите електронни услуги и ще се въведат нови.

Уникалният равнинен релеф на Пазарджик дава предпоставки с минимални усилия да се придвижваме от единия до другия му край и има потенциал да създадем една отлична мрежа от електро и вело инфраструктура. Изграждане на зарядни станции за електромобили и депа за велосипеди под наем.

 

2.3 ОСВЕТЛЕНИЕ

Важен приоритет, наред с поддържане на изградената система за улично осветление, е и въвеждането на енергоспестяващи технологии и източници на енергия. Предвижда се продължаване на дейности по реконструкция, монтаж и поддръжка на външно осветление в предблокови и междублокови пространства, зелени площи и второстепенни улици в град Пазарджик и населените места от територията на общината. 

Реализиране на проект за подмяна на уличното осветление със съвременни системи за управление и използването на енергоспестяващи лед лампи за осветление.

 

3. ИНФРАСТРУКТУРА

3.1 ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

По отношение на пътната инфраструктура Община Пазарджик залага на следните два приоритета:

Осигуряване на пътни трасета и пътни връзки, посредством които, при преминаването на транзитния трафик минимално да се натоварват вътрешни градски улици и булеварди. От съществено значение за осъществяването на тази цел е реализацията на инициативата „Западен околовръстен път”, който е част републиканската пътна мрежа и като такъв, следва да бъде финансиран от АПИ. В тази връзка Община Пазарджик ще положи всички усилия за реализацията и ускоряването на проекта.

Поддържане и реконструкция на вътрешноградската улична мрежа и тази на населените места, както и междуселищната общинска такава. Изпълнението на тази цел способства интеграцията на населените места в рамките на общината, увеличава мобилността на работната сила, улеснява достъпа до различни видове услуги, осигурява безопасността на движение. В допълнение на горното се предвижда при наличие на възможност да се изградят джобове за паркиране на улиците, обект на ремонти. Община Пазарджик ще работи в следните направления:

- Ремонт на второстепенни улици в гр. Пазарджик, благоустрояване на околоблоковите пространства и подходите към тях, на вторичните центрове в кварталите на града;

- Подобряване на състоянието на пътната инфраструктура в населените места в Община Пазарджик – чакълиране и асфалтиране;

- Поддържане и благоустрояване на паркове и зелени площи, постепенна подмяна на дървесните видове;

-   Благоустрояване на тротоари чрез ремонт и изграждане на тротоарни настилки;

 

3.2 ГРАДСКА СРЕДА

По отношение на градската среда се планират дейности, които са насочени в следните две направления:

1. Осигуряване на безопасна градска среда – планира се изпълнението на поредица от мерки, посредством които да се осигури безопасността на жителите на общината. За постигането на тази е необходимо изпълнението на следните мерки:

- Изграждане на система за видеонаблюдение в обектите общинска собственост и публичните територии;

- Актуализиране и прилагане на ГПОД - монтаж на указателни табели, хоризонтална и вертикална маркировка;

- Изграждане на светофарни уредби и таймери към тях;

- Указателни табели - входно-изходни артерии на населените места на селищата в Община Пазарджик;

- Привеждане на съществуващите в състояние отговарящо на изискванията за безопасност

2. Подобряване на физическата среда - чрез изпълнението на мерки, свързани с благоустрояване на вторичните центрове в кварталите; подобряване на материално-техническата база на училищата и детски градини; поддържане и подобряване на условията на Градския пазар и кварталните такива.

Разширяване на подържаните зелени площи, както в парковете, така и тези, разположени в междублоковите пространства. Поддръжка на вече създаденото.   Изграждане на капково напояване в разделителните ивици и цветните алеи.

На вниманието продължава да стои въпросът с подобряване качеството на въздуха, освен чрез увеличаване и поддръжка на зелената екосистема и чрез ограничаване на източните на замърсяване чрез въвеждането на алтернативните средства за транспорт. Изготвяне на проект за замяна на твърдите горива в отоплението с еко източници на енергия.

 С изграждане на нови детски площадки се цели създаване на по-добри условия за живот и развитие на стопанска дейност; ремонт на жилищни квартали, разположени извън централната градска част;  стартиране на проект за облагородяване на „Зоната на здравето”, обособяване на паркови алеи, зони за спорт, отдих и развлечения.

Реализацията на тези мерки може да се осъществи посредством различно финансиране – чрез кандидатстване от страна на Община Пазарджик за безвъзмездно финансиране по съответни програмни схеми,  чрез публично-частни партньорства и/или собствено финансиране /  дофинансиране.

4. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Един от най – важните приоритети в тази посока за Община Пазарджик е продължаване обновяването на многофамилните жилищни сгради на територията на град Пазарджик. За целта отново активно ще бъдат използвани възможностите, които предоставят различните програми, в т.ч. и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и на Инвестиционната програма, която е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик, финансирана от оперативна програма „Региони в растеж“.

5. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

5.1 ОБРАЗОВАНИЕ

В сферата на образованието се открояват следните два приоритета:

1. Оптимизация на училищната мрежа. Поставените цели са: 

- осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, подлежащи на задължително обучение; 

- намаляване броя на маломерните и слети паралелки и постигане на максимален обхват на децата в задължителна училищна възраст;

- ефикасност при разходването на финансовия ресурс;

- оптимизиране чрез преструктуриране на системата от общински детски градини.

2. Подобряване на материално-техническата база чрез извършване на основни и текущи ремонти на начални и основни училища и детски градини в града, които не са били обект на ремонтни дейности в предходен период. Изпълнението на тази цел може да бъде осигурено чрез включването в програми за финансиране и съфинансиране на проекти на училища и детски градини със средства от ЕС и националния бюджет. От съществено значение е изграждането на съоръжения за достъпна архитектурна среда за деца и ученици с увреждания; саниране на ОДЗ „Валентина Терешкова” и ЦДГ „Върбица”. Продължаваща подкрепа и специално внимание на средата, в която се обучават учениците от града и населените места.

Разработване на общинска програма за финансиране на малки училищни проекти за осмисляне свободното време на децата и учениците през лятната ваканция.

Поддръжка на детските градини и местата в тях, отговарящи на потребностите и високите изисквания за обучение и възпитание на най- малките съграждани.

Изключително важно е да се използват по-сериозно  възможностите, които предоставя така нареченото „дуално обучение“ като съвместно със структурите на МОН  и местния бизнес реализираме успешното му приложение. Ще продължим да полагаме усилия за разкриването на висше учебно заведение за специалисти по здравни грижи или иновативно учебно заведение, което да захранва с кадри високотехнологичните компании.

Стартиране на програма между завършващи и работодатели, която да установява и координира комуникацията между бизнеса и завършващите ученици, включително Фонд за стипендии за образование и други.

Въвеждане на нови методи, с които образованието ни да бъде по-ефективно - планираме съвместна работа с  организации за  повишаване общата дигитална култура на гражданското общество, като използва и създава иновативни образователни методи и инструментариум.

Планира се изграждането на младежки център за неформално образование. С оглед на успехите ни в младежкия сектор имаме нужда от допълнително пространство.

 

5.2 КУЛТУРА

В сферата на културата се планира осигуряване на съответните условия за провеждане на вече утвърдените събития от културния календар на Община Пазарджик. Продължаване на успешната практика за подкрепа на дейността на активни сдружения и НПО, работещи в областта на културата. Осигуряване на изданията на всички утвърдени фестивали и търсене на финансиране за нови дейности и прояви в културната, литературна и художествена сфера. Разширяване на фестивалната култура с реализирането на нови фестивални форми, отговарящи на потребностите на местната общност.

Реализиране на дейности за подобряване на материално-техническата база и състоянието на сградите, използвани от различните културни институти. 

- Изграждане на репетиционна зала за танцовите състави.

- Общинска програма за проектно финансиране на литературни издания на местни автори.

- Цялостен ремонт на сградата на читалище „Христо Ботев“ и бившия Куклен театър.

- Ремонт на Младежкия дом.

- Изграждане на летен театър (амфитеатър) на Зоната на здравето. Освен награждавания на спортни мероприятия, той ще домакинства и различни културни събития през летния сезон.

 

6. ТУРИЗЪМ

Община Пазарджик планира изграждане на Информационен център за жители и гости, защото в Пазарджик се случват стотици дейности, събития и изяви, а към момента няма място, което да обобщава всичко това. Там ще бъдат включени не само общинските дейности, за да може жителите да добиват пълна информираност. Информационният център ще бъде както физически, така и виртуален. Пазарджик няма особени дадености за традиционен туризъм, но с повече усилие може да се превърнем в атрактивна дестинация за културни събития. В тази връзка се планира и изготвяне на карта за културен туризъм в Община Пазарджик, която ще улесни запознаването на жителите и гостите на общината с историческите и културни забележителности.

         Необходимо е и създаването на Консултативен съвет по въпросите на туризма, в чийто състав да участват с равен брой представители на местната администрация и на регионални или общински музеи, от една страна, и на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.

Целите и дейностите на Съвета по туризъм ще бъдат да изгражда стратегии за развитие на видовете туризъм, за които нашият регион има предпоставки и природни дадености, като културно-исторически туризъм, планински туризъм, селски туризъм, спортно-приключенски туризъм, както и различни видове алтернативен туризъм.

Проучване на възможности за откриване и направа на нови екопътеки и туристически маршрути в Община Пазарджик.

Ежегодно провеждане на летни туристически инициативи за деца в местности от община Пазарджик.

 

7. СПОРТ

Община Пазарджик ще продължи усилията си за развиване на професионалните футбол и волейбол в Пазарджик. Насърчаване на аматьорски спорт и финансиране на разнообразни по вид прояви и събития, свързани с масовия спорт за граждани от различни възрастови групи. Изграждане на нови и поддръжка на стари спортни и детски площадки, включително футболни игрища и зони за уличен фитнес.

Развитието на спорта в Община Пазарджик ще продължи в няколко направления:

І Спорт за всички, или т.н. масов спорт, който предвижда:

1. Осигуряване на свободен достъп на спортната база с квалифицирани специалисти във ваканционните дни за приобщаване на учениците и децата в неравностойно положение към занималня с физически упражнения и спорт за подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

2. Осигуряване на богат общински спортен календар по различните видове спорт за учениците по възрасти от Община Пазарджик.

3. Продължаване на финансовата подкрепа за всички клубове в параметрите, които малко общини си позволяват.

 

ІІ.  Високо спортно майсторство.

За реализиране на всички планирани цели е необходимо и развитие на материалната база, изразяващо се в:

- Възстановяване и модернизиране на спортните терени и площадки на „Зоната на здравето” и приспособяването им за спортуване на хора с увреждания.

- Завършване реновирането на стадион „Г. Бенковски” и прилежащите спортни площадки, позволяващо водене подготовката на отборите по футбол и лека атлетика и провеждане на официални срещи и състезания.

- Продължаване модернизирането на спортните зали „Васил Левски”, „Младост” и „Хебър” с цел превръщането им в притегателен център на подрастващите за занимания с физически упражнения и спорт.

- Възобновяването на бившия стадион „Любен Шкодров“ с възстановяването на лекоатлетическа му писта  и изграждането на различни спортни площадки.

- Изграждането на две нови зали / в Зоната на здравето и в Спортното училище/.

- Възстановяване на открития плувен басейн по-известен като „Балона“, което да спомогне за развитието на още един от традиционните за Пазарджик спортове – плуването.

 

8. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Община Пазарджик е една от малкото общини в България с качествено развита система от социални услуги за деца и лица в риск. Към така изградената система през настоящия мандат, за да бъде пълен наборът от социални услуги, се планира разкриването на нови социални услуги. Усилията в тази сфера ще бъдат насочени към подпомагане на най – уязвимите групи - децата и възрастните.

 УСЛУГИ ЗА ДЕЦА:

1. Център за настаняване от семеен тип за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 8 места в град Пазарджик – в сградата на бившето ДМСГД.

2. Център за майчино и детско здравеопазване за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 50 места в град Пазарджик – в сградата на бившето ДМСГД.

3.Семейно консултативен център, за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 30 места в град Пазарджик – в сградата на бившето ДМСГД.

4. Дневен център за деца от 0-3 години с увреждания, капацитет 20 места, в град Пазарджик - в сградата на бившето ДМСГД.

5. Комплекс от интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0-7 години, капацитет 50 места в град Пазарджик – в сградата на филиал на ЦДГ „Дъга”.

6. Център за работа с деца на улицата, за деца избягали от дома си или от социална институция; Деца необхванати от образователната система или отпаднали от нея; Скитащи; Деца жертви на злоупотреба, насилие или експлоатация; родители със зависимости и хронични заболявания. Капацитет на услугата ще е 30 места в град Пазарджик.

          УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ:

1. Приют за възрастни, за безпризорни и просещи лица на улицата, капацитет 15 места в град Пазарджик.

2. Хоспис медико-социална услуга, за хора, които не могат да се обслужват сами, с тежки заболявания с капацитет 15 места в град Пазарджик.

3. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с диабет, капацитет 15 места в град Пазарджик.

4. Продължава подкрепата и увеличаване на средствата за общинската инициатива „Ин витро”.

Приоритетите на Община Пазарджик, във връзка със социалните услуги са подобряване живота на хората в общината и подпомагане на отделните социални, възрастови, етнически и културни групи с цел преодоляване на различията и изграждане на хуманни взаимоотношения в рамките на общността. Устойчивост на изградената палитра от социални услуги и създаване на нови. Подпомагане на хората от „третата възраст” чрез развиване дейността на пенсионерските клубове.

Работа по ЗСУ – Механизъм за лична помощ с над 400 потребители. Продължаване на Патронажната грижа за възрастни хора по ОП “РЧР” с 213 потребители.Подкрепа на деца и семейства в неравностойно положение, чрез въвеждане на здравно-социални услуги.