Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

назад

Община Пазарджик представи дейностите по проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик" – BG05SFPR002-2.003-0161-С01 на начална пресконференция

121

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

На 28.02.2024 г. (сряда), от 11:00 ч., в Зала „Архитектурен съвет”, ет. 2, община Пазарджик, се проведе начална пресконференция по проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик“ – BG05SFPR002-2.003-0161-С01. На пресконференцията присъстваха представители на бенефициента, управителят на Центъра за ранна интервенция – Пазарджик, партньори, медии и представители на целевите групи.

  Събитието бе открито от г-жа Елена Куцева - Секретар на Община Пазарджик. Тя заяви пред участниците в него, че „Община Пазарджик ще продължи да подкрепя тези целеви групи, за да подобри качеството им на живот – с екипна работа между различните институции“. От екипа за управление на Проекта бяха представени основите дейности, залегнали в проекта. Управителят на ЦРИ - Пазарджик разказа, какво е свършено от екипа на Центъра от стартирането на дейността на 02.01.2024 г. и колко деца са обхванати за този период.

  На пресконференцията бяха поканени двама от потребителите на услугите по ранна интервенция на уврежданията, които са ползвали услугите на специалистите в предходния проект на Община Пазарджик - Център за социално включване и развитие – Пазарджик, като сега също продължават. С радост споделиха добрите резултати, които специалистите са постигнали с децата им, както и желанието, с което посещават Центъра.

 Основната цел на Проекта е: Осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез противодействие на социалното изключване. Превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 - годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Подобряване  качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

  Проектът е на стойност 387 000,00 лева (триста осемдесет и седем хиляди лева), от които 387 000,00 лева безвъзмездна финансова помощ, и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

 


 Този документ е създаден в рамките на проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик“ - BG05SFPR002-2.003-0161-С01, приоритетни оси: „Социалното включване и равни възможности”, Процедура  чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027 г.