Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

назад

Начална пресконференция по проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик“ – BG05SFPR002-2.003-0161-С01

117

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

 

Начална пресконференция

по проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик“ –

BG05SFPR002-2.003-0161-С01

 

   Община Пазарджик, в качеството на бенефициент по проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик“ - BG05SFPR002-2.003-0161-С01, приоритетни оси: „Социалното включване и равни възможности”, Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, организира провеждането на начална пресконференция за представяне на Проекта. Тя ще се състои на 28.02.2024 г. (сряда), от 11:00 ч., в Зала „Архитектурен съвет”, ет. 2, община Пазарджик. Проектът е на стойност 387 000,00 лева (триста осемдесет и седем хиляди лева), от които 387 000,00 лева безвъзмездна финансова помощ, и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

   Операция „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 е първата мярка, с която започна изпълнението на Националния план за Европейската гаранция за детето в България. Дейностите по операция „Бъдеще за децата“ надграждат предходните услуги за ранно детско развитие със здравна профилактика и промоция на здравето, които вървят неразделно с всички мерки, насочени към деца, които имат затруднения в развитието си.

  Основната цел на Проекта е: Осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние чрез противодействие на социалното изключване. Превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 - годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Подобряване  качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

 


 Този документ е създаден в рамките на проект „Център за ранна интервенция - Пазарджик“ - BG05SFPR002-2.003-0161-С01, приоритетни оси: „Социалното включване и равни възможности”, Процедура  чрез подбор на проекти BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на Управляващия орган на ПРЧР 2021-2027 г.