Покана/Обява

назад

Покана за предоставяне на индикативна оферта за изпълнение на дейност: Извършване на последваща оценка на ОПР 2014–2020г.; Подпомагане изготвянето на финален доклад–отчет за изпълнението на ИПГВР 2014–2020г; Разработване на ПИРО за периода 2021–2027г.

1116