План за интегрирано развитие на Община Пазарджик 2021-2027г. (ПИРО)

назад

План за интегрирано развитие на Община Пазарджик

2021-2027г. (ПИРО)

 

Какво е ПИРО?“ – „ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Пазарджик за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциалът за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети.

 

Защо ПИРО е важен за Община Пазарджик?“ – „Планът обхваща цялата територия на общината, като се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицирани нужди, за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за съвместни действия със съседни общини. Чрез ПИРО се осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Пазарджик“.

 

Защо ПИРО е важен за общността?“ – „ПИРО, като част от системата от стратегически документи, интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на района, общината и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. В процеса на разработване е от съществено значение активното участие на всеки един заинтересован гражданин или организация.

 

„Как да участвам?“ – Прилагайки подхода „отдолу-нагоре“ Община Пазарджик осигурява възможност на всеки жител на общината да участва при избора на цели и приоритети, дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация и дa paбoти зa peaлнa пpoмянa Своите предложения можете да отправяте и директно чрез e-mail: piro@pazardjik.bg до 31.08.2021г.

 

ПОКАНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТА