Осигуряване на външни експерти - оценители за оценка на проектни предложения по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”

назад
Процедура: номер 1 / сряда, 29 юни 2016 00:00
Обява за събиране на оферти
Състояние: Активно

Електронна преписка