Оперативна Програма "Техническа Помощ"

назад

Проект: „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”

3167

Проект: „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”, с №0078-ОПК-3.3

Регистрационен номер на Договора: BG161PO002-3.3.02-00024-C0001

Бенефициент: Община Пазарджик

Стойност на проекта: 390858,12 лева.

Европейско съфинансиране, чрез Европейския фонд за регионално развитие: 332 229,40лева.

Национално съфинансиране: 58 628,72 лева.

Начална дата на проекта: 12.07.2011г., Крайна дата на проекта: 12.07.2014г.

Проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик” с номер 0078-ОПК-3,3 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, Процедура № 161PO002-3.3.02* с наименование: „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове” по ДБФП № BG161PO002-3.3.02-00024-C0001.

Областния информационен център ще се помещава в сградата на Община Пазарджик - партерен етаж, като за информирането на различните заинтересовани страни от единадесетте общини на област Пазарджик – местната общественост, бенефициенти и потенциалните кандидати ще отговарят трима служители наети с трудови договори за срока на проекта. Ще се осъществи свободен достъп до информация и насоки за ползване на такава по Структурните фондове, Националната стратегическа референтна рамка, обхвата на оперативните програми, механизмите на функциониране, изпълнението и управлението на финансирането от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз, българското законодателство и законодателството на ЕС в тази сфера В проекта са предвидени и регулярни информационни събития на територията на всяка една от единадесетте общини от Област Пазарджик.