Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

1975

 

Заключителна пресконференция по проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

 

На проведената на 13 ноември 2018 г. пресконференция в присъствието на представители на медии и общински служители Кметът на Община Пазарджик запозна участниците с постигнатите от реализацията проекта  резултати.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0021-С01   (№ РД-02-37-8/05.01.2017 г.) и е на стойност  1 300 000,00 лв.,  от които 195 000,00 лв. са национално съфинансиране,  а 1 105 000,00 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата  цел на проекта  е подобряване качеството на образователната среда и повишаване на  нейната привлекателност чрез постигане на цялостно обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна, предоставяща квалификация и умения на учащи, включително учащи в неравностойно положение, свързани с нуждите на пазара на труда.

По проекта са извършени строително-монтажни работи за рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2 на ПГСС „Царица Йоанна“ на  стойност 833 142,48 лв.

Учебните кабинети, административните помещения и зали са изцяло модернизирани като са обзаведени с нови бюра, етажерки, гардероби, шкафове, маси, столове. Оборудването включва компютри, проектори, лаптопи, мултифункционални устройства, екрани, интерактивни дъски, софтуерни продукти, оборудване за специализирани кабинети. Обособена е стая за деца със специални образователни потребности снабдена с подходящо, отговарящо на съвременните стандарти обзавеждане и оборудване.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училището  се подобри състоянието на сградния фонд и се създаде подходяща работна и учебна среда, гарантираща по-високо качество на професионално образование и обучение, съобразно европейските стандарти.


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.