Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Заключителна пресконференция по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

2049

 

Заключителна пресконференция по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

 

На 17 юли 2018 г. (вторник) от 11:00 ч. в Община Пазарджик се проведе пресконференция за оповестяване на резултатите от реализацията на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0002-C02 и е на стойност 7 941 011,32 лв., от които 1 191 151,69 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 859,63 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата  цел на проекта  е да се подобри качеството и повиши привлекателността на образователната среда в 5 учебни заведения в град Пазарджик чрез осигуряване на модерна, достъпна и отговаряща на съвременните изисквания образователна инфраструктура.

По проекта бяха извършени основни ремонти и обновяване на сградите и дворните пространства на четири училища и едно ученическо общежитие, като стойността на  извършените строително-монтажни работи за всеки обект е:

•          Общежитие на СУ "Георги Бенковски"– 1 251 247.90 лв. без ДДС

•          ОУ "Любен Каравелов" – 1 107 076.63 лв. без ДДС

•          СУ "Димитър Гачев"– 1 495 547.95 лв. без ДДС

•          СУ "Д-р Петър Берон"– 754 418.99 лв. без ДДС

•          ОУ "Христо Ботев“ – 826 279.73 лв. без ДДС

Класните стаи, специализираните кабинети, физкултурните салони и административните помещения на сградите бяха обзаведени в чинове, маси, бюра, столове, бели дъски, секции, шкафове, гардероби, дивани и друго учебно-техническо обзавеждане. Спалните помещения, занималните и трапезариите на общежитието бяха обзаведени с легла, гардероби, секции, маси, бюра, столове, шкафове и друго обзавеждане, необходимо на настанените в общежитието.

Оборудването на училищата и общежитието включва компютри, мултимедийни проектори, мултифункционални устройства, микроскопи, телескопи, музикални инструменти, телевизори, готварски печки, хладилници, микровълнова фурна и др.

Общата стойност на доставеното обзавеждане и оборудване е 400 089.18  без ДДС.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.