Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Провеждане на официална церемония „Първа копка“ в ОУ"Любен Каравелов", гр. Пазарджик и ОУ"Христо Ботев“, гр. Пазарджик

2420

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалните церемонии „Първа копка“ по повод началото на дейностите по ремонт и обновяване на сградите  и дворните пространства на ОУ"Любен Каравелов", гр. Пазарджик и ОУ "Христо Ботев“, гр. Пазарджик, които се реализират в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 941 011,32 лв., от които 1 191 151,69 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 859,63 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

„ИНЕРКОМ” ЕООД, гр. София е фирмата - изпълнител на дейностите по инженеринг на двата обекта – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Стойността на СМР за сградата и дворното пространство на ОУ„Любен Каравелов” е 1 110 039,68 лв. без ДДС, а за сградата и дворното пространство на ОУ„Христо Ботев” е 844 905,00 лв. без ДДС.

Събитията ще се проведат на 20.11.2017 г. (понеделник) от 13:00 часа в ОУ„Христо Ботев” и от 13:30 часа в ОУ„Любен Каравелов”.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.