Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Провеждане на официална церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по ремонт и обновяване на сградата на ПГСС "Царица Йоанна" - Корпус № 2

2178

 

П О К А Н А

 

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалната церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по ремонт и обновяване сградата на ПГСС „Царица Йоанна“ - Учебен корпус № 2, които се реализират в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002   „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор  № BG16RFOP001-3.002-0021-С01 и е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева са национално съфинансиране, а 1 105 000 лева е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

„ДЖИ ПИ ГРУП” АД, гр. София е фирмата - изпълнител на дейностите по инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Стойността на СМР е 841 250,00 лв. без ДДС.

Събитието ще се проведе в ПГСС „Царица Йоанна“ на 02.02.2018г. (петък) от 10:00 часа.


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.