Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Провеждане на официална церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по ремонт и обновяване на сградата на общежитието на СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик и прилежащото дворно пространство.

2192

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалната церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по ремонт и обновяване на сградата на общежитието на СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик и прилежащото дворно пространство, които се реализират в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 941 011,32 лв., от които 1 191 151,69 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 859,63 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

„ЕКО-ХИДРО-90” ООД, гр. Пазарджик е фирмата - изпълнител на дейностите по инженеринг на обекта – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи. Стойността на СМР за сградата на общежитието на СУ „Георги Бенковски” и прилежащото дворно пространство е 1 251 248,32 лв. без ДДС.

 

Събитието ще се проведе на 07.11.2017 г. (вторник) от 10:00 часа в СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.