Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Провеждане на официална церемония „Първа копка“ по повод извършването на ремонт и обновяване на сградите на МВР в град Пазарджик

2382

 

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалните церемонии „Първа копка“ на 18.04.2018 г. от 11.00 ч. по повод извършването на ремонт и обновяване на сградите на МВР в град Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”. Проектът е включен в  Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 03.05.2017 г. - 03.02.2019 г. и се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по договор BG16RFOP001-1.013-0004-С01 и е на стойност 1 772 800 лв., от които 1 672 480,00 лв. е размера на БФП, а 100 320 лв. е размера на собствения принос.

Фирмата изпълнител на договор с предмет „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително - монтажни работи в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик по проект “Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик” е „Сигма Строй” ООД, гр. Пазарджик. Стойността на договора е 1 687 702,20лв. с ДДС.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.