Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕ“ НА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ, УЛ. СТРУМА И БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ; КВ. 399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ ...

1738

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ОТКРИВАНЕНА ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ, УЛ. СТРУМА И БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ; КВ. 399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ, УЛ. СТРУМА И БУЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ“

 

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалната церемония „Откриване на обект“ по повод приключването на дейностите по обновяване на зеленото и междублоковото пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“, кв. 399а в гр. Пазарджик, което се реализира в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C02 и е на стойност 6 796 650, 67 лв., от които 1 019 497,60 лв. са национално съфинансиране, а 5 777 153,07 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

„СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр. Пазарджик е фирмата - изпълнител на строително-монтажните работи по проекта. Стойността на СМР за обекта е 2 076 826,68 лв. без ДДС.

 

Събитието ще се проведе на 24.04.2019 г. (сряда) от 11:30 часа в междублоковото пространство между ул. „Димитър Греков“ и ул. „Дунав“ в гр. Пазарджик.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.