Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Проведена официална церемония „Първа копка“ в СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик.

2329

 

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“

в СУ „Георги Бенковски” - гр. Пазарджик

 

На 07.11.2017 г. в СУ „Георги Бенковски” беше проведена официална церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по ремонт и обновяване на сградата на общежитието на СУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик и прилежащото дворно пространство, които се извършват в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор № BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 941 011,32 лв., от които 1 191 151,69 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 859,63 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитията, в присъствието на учители и ученици, ръководителят на проекта г-н Кожухаров представи целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия по ремонт и обновяване на общежитието на учебното заведение.

Мерките за обновяване на сградата на общежитието на СУ „Георги Бенковски” и прилежащото дворно пространство са на стойност 1 251 248,32 лв. без ДДС, като СМР ще се извършват в периода 06.11.2017 – 03.02.2018 г.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.