Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Проведена официална церемония „Първа копка“ в ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазараджик

2410

 

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“

в ПГСС „Царица Йоанна“

 

 

На 02.02.2018 г. в  ПГСС „Царица Йоанна“ беше проведена официална церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по ремонт и обновяване на  сградата на ПГСС „Царица Йоанна“ – Корпус № 2”, гр. Пазарджик, които се извършват в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002   „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор  № BG16RFOP001-3.002-0021-С01 и е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева са национално съфинансиране, а 1 105 000 лева е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитието, в присъствието на учители, ученици, медии и представители на Община Пазарджик и Областния информационен център, ръководителят на проекта - г-н Кожухаров, представи целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия по ремонт и обновяване на сградата на Корпус № 2, включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на електрическата и ВиК инсталации.

 

Мерките за обновяване  са на стойност 841 250,00 лв. без ДДС.

Строително-монтажните работи ще се извършват в периода 31.01.2018 – 30.05.2018 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.