Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО ПРИ КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ И УЛ. „ПЛОВДИВСКА“; КВ. 416А: УПИ I И УПИ II -11“

2216

 

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“ в „Зелено пространство при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; кв. 416а: упи I и упи II -11“

 

На 28.03.2018 г. „Зелено пространство при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; кв. 416а: упи I и упи II -11“ беше проведена официална церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; кв. 416а: упи I и упи II -11“, гр. Пазарджик, които се извършват в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C01 и е на стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитието, в присъствието на общински служители, строители, строителен надзор, медии и граждани, кметът на Община Пазарджик, представи целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия по обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. „Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; кв. 416а: упи I и упи II -11, включващи: обновяване на парково пространство; изграждане на детска площадка; изграждане на 2 спортни площадки; оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение; подмяна на алейни и тротоарни настилки; изграждане на водопровод за водоснабдяване на водните съоръжения и точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация; поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

Мерките за обновяване  са на стойност 709 668,14 лв. без ДДС.

Строително-монтажните работи ще се извършват в периода 28.03.2018 – 26.05.2018 г.