Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, УЛ. „СТРУМА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“...

2144

ПРОВЕДЕНА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“ В ОБЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, УЛ. „СТРУМА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“; КВ.399А: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЗЕЛЕНО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ. „ДИМИТЪР ГРЕКОВ“, УЛ. „СТРУМА“ И БУЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ ”

 

 

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“ в Зелено пространство между ул. Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.399а

 

На 11.05.2018 г. в „Зелено пространство между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.399а беше проведена официална церемония „Първа копка“ по повод началото на дейностите по „Обновяване на зелени пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.399а: рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ И бул. „Стефан Стамболов“ ”, гр. Пазарджик, които се извършват в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“.

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Договор №BG16RFOP001-1.013-0001-C01 и е на стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

По време на събитието, в присъствието на общински служители, строители, и граждани, Главният архитект на Община Пазарджик и ръководител на проекта, представи целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия по обновяване на Зелено пространство между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“; кв.399а, включващи: обновяване на паркови пространства; изграждане на детски площадки; изграждане на спортни площадки; оформяне на паркоместа за живущите, вкл. за хора в неравностойно физическо положение; подмяна на алейни и тротоарни настилки; изграждане на точкови улични оттоци, които заустват в съществуващата канализация; поставяне на пейки и съдове за отпадъци; поставяне на антипаркингови елементи; поставяне на пътна сигнализация поставяне на енергоспестяващо алейно осветление.

 

Мерките за обновяване  са на стойност 3 268 789,34  лв. без ДДС.

 

Строително-монтажните работи ще се извършват в периода 11.05.2018 – 31.01.2019 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.