Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

702

 

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

На Заключителна пресконференция ще бъдат представени резултатите от проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ на Община Пазарджик

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на заключителна пресконференция на 10 март 2022 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Областен информационен център - Пазарджик по повод приключването на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0007-C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Обща цел на ПП: Повишаване на качеството на живот на маргинализирани групи чрез решаване на социалните проблеми, свързани с необходимост от разкриване на иновативни социални услуги за деца и възрастни чрез "Изграждане на Приют за лица и Център за работа с деца на улицата в град Пазарджик".

 

Проектът се реализира в периода 11.05.2020 г. - 11.03.2022 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.