Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

586

 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА И ПРИЮТ ЗА ЛИЦА В ГРАД ПАЗАРДЖИК“ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

На онлайн пресконференция ще бъде представен проектът „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“ на Община Пазарджик

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на онлайн пресконференция на 02 март 2021 г. (вторник) от 11:00 ч. в онлайн платформата Zoom.us по повод представянето на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“.

Пресконференцията ще бъде достъпна посредством интернет линк за достъп: https://us05web.zoom.us/j/9462201998?pwd=VkpSRnRjbXJyQk5jR2FybmI4MlNWdz09

Meeting ID: 946 220 1998

Passcode: 1234

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.013  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-7C01 и е на стойност 1 549 352,68 лв., от които 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Обща цел на ПП: Повишаване на качеството на живот на маргинализирани групи чрез решаване на социалните проблеми, свързани с необходимост от разкриване на иновативни социални услуги за деца и възрастни чрез "Изграждане на Приют за лица и Център за работа с деца на улицата в град Пазарджик".

 

Проектът ще се реализира в периода 11.05.2020 г. - 11.03.2022 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „ Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик“, Договор № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.