Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Официална церемония за откриване на „ПГСС „Царица Йоанна“ – Учебен корпус № 2

2081

 

П О К А Н А

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии да присъстват на официалната церемония за откриване на обект „ПГСС „Царица Йоанна“ – Учебен корпус № 2“, който беше  обновен  и модернизиран  посредством извършване на основен ремонт и доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на учебния и административен процес по проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-3.002   „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, по  Договор  № BG16RFOP001-3.002-0021-С01 и е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева - национално съфинансиране, а 1 105 000 лева   е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Събитието ще се проведе на 27.09.2018 г. (четвъртък) от 11:00 часа в двора на ПГСС „Царица Йоанна“.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.