Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027

336

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.“

 

На 30.03.2023г. Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Повишаване капацитета и техническата обезпеченост на служителите на Община Пазарджик отговорни за управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции за програмен период 2021-2027 г.“, финансиран от Бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа на бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, Приоритетна ос 8: Техническа помощ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. АДБФП № BG16RFOP001-8.006-0006-C01. Проектът е с продължителност от 4 месеца и краен срок за изпълнение 30.10.2023г.

Стойността на проекта е 51 704,78 лева, от които 85% или 43949,06 лева финансирани от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 15% или 7755,72 лева от Националния бюджет на Република България.

 

Обща цел на проекта: Повишаване капацитета и техническата обезпеченост на служителите на Община Пазарджик.

Специфични цели на проекта:

  • Организиране и провеждане на един обучителен семинар за 20 служители на община Пазарджик взели участие в екипи за управление на проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020г. и които ще вземат участие в подготовката и реализиране на проекти за ИТИ по ПРР за програмен период 2021-2027г.;
  • Техническа обезпеченост на процеса по кандидатстване и управление на проекти за ИТИ по ПРР със закупуването на 10 броя компютърни конфигурации и периферна офис техника.

 

Очаквани резултати:

Резултат от Дейност 1: Обучени 20 служители на община Пазарджик в контекста на управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за програмен период 2021-2027 г.

Резултат от Дейност 2: Доставени следните компютри и офис техника: 1.Настолен компютър с операционна система - 10 броя; 2. Монитор - 10 броя; 3. Лазерен принтер - 6 броя; 4. Мултифункционално лазерно устройство /принтер, копир,скенер/ - 1 брой; 5. Скенер - 3 броя 6. Преносим компютър /Лаптоп/ - 3 броя; 7. Шредер /за унищожаване на хартия/ - 1 брой.

Резултат от Дейност 3: Осигурена публичност и информирането на обществеността относно финансовия принос на ЕС за реализацията на бюджетната линия.

 


“Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване капацитета и техническата обезпеченост на служителите на Община Пазарджик отговорни за управление и изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции за програмен период 2021-2027 г.“, АДБФП № BG16RFOP001-8.006-0006-C01, финансиран от Бюджетна линия BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа на бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, Приоритетна ос 8: Техническа помощ, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”