Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ПГСС „ЦАРИЦА ЙОАННА“

2436

На 05.01.2017 г. община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ , който ще се реализира в продължение на 24 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ , процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор № BG16RFOP001-3.002-0021-С01   (№ РД-02-37-8/05.01.2017 г.).

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на образователната среда и повиши нейната привлекателност чрез постигане на цялостно обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна, предоставяща квалификация и умения на учащи, включително учащи в неравностойно положение, свързани с нуждите на пазара на труда.

Проектът е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева - национално съфинансиране и 1 105 000 лева европейско съфинансиране, като предвижда да бъдат реализирани дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2, включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на електрическата инсталация на сградата и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната и административна дейност с оглед постигане на изцяло модернизирана визия на учебното заведение.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училището ще се подобри състоянието на сградния фонд и ще се създаде подходяща работна и учебна среда, което ще допринесе за превръщането на ПГСС „Царица Йоанна“ в конкурентноспособна, модерна и привлекателна образователна институция, както за настоящите, така и за бъдещите ученици и ще предложи по-високо качество на професионално образование и обучение, съобразно европейските стандарти.

 Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.