Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА НА НАП В ГР. ПАЗАРДЖИК”

2495

 

Проектът „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП в гр. Пазарджик” е включен в  Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 03.05.2017 г. - 03.12.2019 г.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по договор BG16RFOP001-1.013-0003-C01 и е на стойност 325 176,02 лв.

Общата цел на проектното предложение е повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на държавната администрация на гр. Пазарджик, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г. и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и в съответствие с целите на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020. Инвестиционният приоритет ще допринесе и за постигането на националните индикативни показатели за спестена енергия за 2020 г., свързани с икономия на енергия при крайното енергийно потребление и при първичното енергийно потребление.

Предвидените инвестиции в сградите имат за цел да постигнат следните резултати:

- Намаляване на разходите за енергопотребление;

- Подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, което ще доведе до повишена рентабилност на експлоатацията и удължаване на жизнения цикъл на сградата, устойчиво управление и поддръжка;

- Постигане на по-високо ниво на енергийна ефективност, което води пряко до намаляване на крайното енергийно потребление и косвено- до редуциране на емисиите на парниковите газове;

- Осигуряване на по-добро качество на въздуха, на условията на живот и работна среда в Пазарджик.

Обновяването и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП в зоната на публични функции в гр. Пазарджик ще допринесе за по-високо качество на живот и услуги в общината, което ще подпомогне реализацията на потенциала на Пазарджик като община.