Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ПАЗАРДЖИК - ОБЩЕЖИТИЕ НА СОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, СОУ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ“, СОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ И ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

2522

Проектът „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“ е включен в Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 (№ РД-02-37-275/01.12.2016 г.) и е на стойност 7 941 085,71 лв., от които 1 191 162,86 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 922,85 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е да се подобри качеството и повиши привлекателността на образователната среда в 5 учебни заведения в град Пазарджик чрез осигуряване на модерна, достъпна и отговаряща на съвременните изисквания образователна инфраструктура.

Проектът предвижда да бъдат извършени дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на учебните заведения, вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на минимум клас на енергопотребление „С“, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и обновяване на прилежащите дворни пространства. Учебните заведения и общежитието ще бъдат снабдени със съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната дейност и на настанените в общежитието ученици.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училищата и общежитието ще се подобри състоянието на сградния фонд и дворовете на учебните заведения, ще се създаде подходяща жизнена и учебна среда, ще се създадат условия за модернизиране на учебния процес и осигуряване на добри социално-битови условия за учениците, настанени в общежитието.

Осигуряването на модерна, достъпна и отговаряща на съвременните изисквания образователна инфраструктура ще се отрази благоприятно на мотивацията на учениците за активно включване в образователния процес, както и за социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности и на социално слаби деца и деца от ромски произход, обучаващи се в подкрепените учебни заведения.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.