Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Община Пазарджик проведе официални церемонии „Първа копка“ в сградите на МВР - Пазарджик

2149

 

 

На 17.04.2018 г. в сградите на МВР – Пазарджик бяха проведени официални церемонии „Първа копка“ по повод започналите дейности по ремонт и обновяване на сградите на МВР в град Пазарджик, които се извършват в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”.

Проектът е включен в  Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 03.05.2017 г. - 03.02.2019 г. и се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“  по договор BG16RFOP001-1.013-0004-С01 и е на стойност 1 772 800 лв., от които 1 672 480,00 лв. е размера на БФП, а 100 320 лв. е размера на собствения принос.

По време на събитията, в присъствието на всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии, ръководителят на проекта, г-жа Янкова, представи целите, планираните дейности и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия по ремонт и обновяване на сградите.

Мерките по обновяване на сградите се реализират в периода 03.05.2017 г. - 03.02.2019 г..


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.