Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Община Пазарджик проведе официална церемония по откриване на обектите в изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – І етап"

1175

 

 

Община Пазарджик проведе официална церемония по откриване на обновените сгради по  проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“

 

 

На 05.11.2020 г. пред жилищната сграда на ул. „Свобода“ №15 беше проведена официална церемония за откриване на обновените сгради по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0005-C01 (№ РД-02-37-8/28.02.2020 г.)   и е на стойност 3 693 119,17 лв., от които 553 967,88  лв. са национално съфинансиране, а 3 139 151,29  лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

В сградите, обекти на интервенция по проекта, бяха извършени дейности, свързани с внедряване на  енерго-спестяващи мерки, които  водят до постигане най-малко клас на енергопотребление "С" на сградите, вкл. съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването; мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания до сградите; мерки по конструктивното възстановяване/усилване, а за сградите, за които в доклада от обследването за енергийна ефективност е доказано постигане на икономия на първична енергия мин. 60% – и мерките, предписани като задължителни в техническото обследване.

По време на събитието, в присъствието на граждани, медии, изпълнители и представители на Община Пазарджик и Областния информационен център, Кметът на община Пазарджик – г-н Тодор Попов, представи постигнатите резултати по проекта и изрази увереност, че с изпълнението на проекта ще се подобри обликът на градската среда, ще бъдат подобрени експлоатационните характеристики на  многофамилните жилищни сгради, като в тях ще бъдат осигурени по-добри условия на живот и по-високо качество на жизнената среда. С прилагането на мерките за енергийна ефективност ще се постигне и намаляване  на годишното потребление на първична енергия и на емисиите на парникови газове, което, освен  икономически ефект за живущите в обновените сгради, ще има и безспорен екологичен ефект за всички граждани.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.