Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

назад

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка" в изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – ІI етап"

1406

Община Пазарджик проведе официална церемония „Първа копка“ в изпълнение на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“

 

На 13.10.2020 г. пред жилищната сграда на бул. „България“ №№ 14,16,18 беше проведена официална церемония „Първа копка“ по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор № BG16RFOP001-1.013-0006-C01 (№ РД-02-37-11/12.03.2020 г.)   и е на стойност 3 637 331,50 лв., от които 545 599,71 лв. са национално съфинансиране, а 3 091 731,79 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитието, в присъствието на граждани, медии, строители, строителен надзор, представители на Община Пазарджик и Областния информационен център, кметът на Община Пазарджик - г-н Тодор Попов, представи целите, дейностите и очакваните резултати по проекта, както и предвидените мероприятия, свързани с обновяване и внедряване на  мерки за енергийна ефективност в сградите - обекти на интервенция по проекта: МЖС на ул. "Сан Стефано" №18, вх. А и вх. Б; МЖС на ул. "Тодор Каблешков" №20 и №22; МЖС на ул. "Белмекен" №3 и №3А; МЖС ул. "Освобождение" №8; МЖС на ул. "Кочо Честименски" №22, вх.А и вх.Б; МЖС на ул. "Александър Стамболийски" №43, вх.А и вх.Б; МЖС на  ул."Цар Асен" №27; МЖС на ул. "Стоян Бакърджиев" №10 и №12; МЖС на ул. "Стоян Михайловски" №9 и №9А; МЖС на ул. "Запрян Цоков" №26; МЖС на ул. "Найден Геров" №10; МЖС на ул. "Йордан Ненов"  №7; МЖС на ул. "Найден Геров" №7; МЖС на "Княз Борис I"  №33 и ул. "Кесарий Попвасилев" №2; МЖС на ул. "Хаджи Рашко Хаджиилиев" №24; МЖС на ул. "Никола Вапцаров" №12; МЖС на ул. "Никола Вапцаров"  №14; МЖС на ул. "Ованес Соваджиян" №38; МЖС на ул. "Княз Александър Батенберг" №20 и №22; МЖС на бул. "България" №9 и №11; МЖС на бул. "България" №18, №16 и №14.

Строително-монтажните работи за  обновяване  и внедряване на мерки за енергийна ефективност на всички 21  многофамилни жилищни сгради са на стойност 2 706 003,30  лв. без ДДС.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.